Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Potenciali prodhues në rajon, rritja e kapaciteteve dhe standartit të prodhimit në funksion të perspektivës së zhvillimit rajonal

Departamenti i Financë-Kontabilitetit

Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Eleni Vangjeli

Kohëzgjatja: 6 muaj

Viti 2023

Qëllimi i projektit:

Qëllimi i këtij projekti është të identifikojë potencialin prodhues të rajonit, tendencat, invesitimet kapitale si dhe problemet në lidhje me financimet nga institucione financiare të rritjes së cilësisë dhe kapacitetit të prodhimit.Gjithashtu qëllimi i këtij studimi është të evidentojë impaktin që mund të ketë rritja e investimeve në drejtim të punësimit të punonjësve të kualifikuar apo dhe me arsim të lartë. Gjithashtu qëllimi i këtij studimi është të mbledhë informacion për kompetencat shtesë të të diplomuarve në Fakultetin Ekonomik të profesionit financier dhe kontabilist.

Leave a Reply