Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Protokoll Arkivit

Znj. Maria Tanushi – Përgjegjës
Znj. Eralda Tasho – Specialist
Znj. Fiqnete Ago – Specialist