Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Thirrje për projekte

THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTE TË INFRASTRUKTURËS SË KËRKIMIT SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË (PIKSH)

(2024)

Thirrje për projektpropozime

Procedura për aplikim, miratim dhe zbatim të projekte të financuara nga të ardhurat e institucionit

FORMA E APLIKIMIT PËR PROJEKTE TË KËRKIMIT SHKENCOR FINANCUAR NGA TË ARDHURAT E UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

FORMATI I RAPORTIMIT PERIODIK

RAPORTI PËRFUNDIMTAR I PROJEKTIT

KRITERET PËR VLERËSIMIN E PROJEKTPROPOZIMEVE


THIRRJE PËR PROJEKT- PROPOZIME NË KUADËR TË PROGRAMEVE KOMBËTARE TË KËRKIMIT SHKENCOR PËR VITIN 2024 (PIKSH)

UDHËZUES PËR PROJEKTET KOMBËTARE TË KËRKIMIT DHE ZHVILLIMIT (PIKSH) 2024

Lista e dokumentave për aplikim për PIKSH 2024

ANEKS 1. Forma e aplikimit për projekte të PIKSH 2024

ANEKS 2. Forma e Propozimit Financiar 2024


Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) 

(2024)

THIRRJE PËR PROJEKT- PROPOZIME NË KUADËR TË PROGRAMEVE KOMBËTARE TË KËRKIMIT SHKENCOR PËR VITIN 2024 (PKKZH DHE PTI)

UDHËZUES PËR PROJEKTET KOMBËTARE TË KËRKIMIT DHE ZHVILLIMIT (PKKZH) 2024

Lista e dokumentave për aplikim për PKKZH 2024

ANEKS 1. Forma e aplikimit për projekte të PKKZH 2024

ANEKS 2. Forma e Propozimit Financiar 2024

ANEKS 3. Deklarata e angazhimit PKKZH 2024


Projekte e Teknologjisë dhe Inovacionit (PTI)

(2024)

THIRRJE PËR PROJEKT- PROPOZIME NË KUADËR TË PROGRAMEVE KOMBËTARE TË KËRKIMIT SHKENCOR PËR VITIN 2024 (PKKZH DHE PTI)

UDHËZUES PËR PROJEKTE TË TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT (PTI) (PROJEKTE QË VIJNË SI BASHKËPUNIM I UNIVERSITETIT ME BIZNESIN) 2024

Lista e dokumentave për aplikim për PTI 2024

ANEKS 1. Forma e aplikimit për projekte të PTI 2024

ANEKS 2. Forma e Propozimit Financiar 2024

ANEKS 3. Deklarata e angazhimit PTI 2024


THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTE TË TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT PER VITIN 2023-2024 (PROJEKTET VIJNË SI PROPOZIME TË UNIVERSITETIT ME BIZNESIN)

UDHËZUES PËR PROJEKTET E TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT (PTI) (Projekte që vijnë si bashkëpunim i Universitetit me Biznesin)

Aneksi 1 – Formati i aplikimit per IAL BIZNES

Aneksi 2 – Formati i propozimit financiar IAL BIZNES


Thirrje për projektpropozime

UDHËZUES PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT, SHQYRTIMIT, VLERËSIMIT, MIRATIMIT DHE MONITORIMIT TË PROJEKTEVE TË INFRASTRUKTURËS SË KËRKIMIT SHKENCOR (PIKSH)

Aneksi 1 – Formati i aplikimit per PIKSH

Aneksi 2 – Formati i propozimit financiar per PIKSH