Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Drejtoria Juridike dhe e Burimeve Njerëzore

Znj. Erina Dino – Drejtor i Drejtorisë Jurdike dhe Burimeve Njerëzore

Kjo drejtori kujdeset për:

•     Ndjekjen dhe mbikëqyrjen e të gjitha çështjeve për menaxhimin e burimeve njerëzore të institucionit.
•     Kryerjen e veprimeve për pranimin, evidentimin, shpërndarjen dhe nisjen e korrespondencës së UK-së.
•     Ruajtjen, përpunimin dhe vënien në shfrytëzim të dokumenteve të krijuara apo të ardhura në UK.
•     Publikimin në internet të të gjitha veprimtarive që zhvillohen në UK dhe menaxhimin e faqes zyrtare të UK-së në rrjetet sociale.
•     Mirëmbajtjen teknikisht të faqes zyrtare të internetit, programimin dhe dizajnin për funksionalitetin e sistemeve teknologjike në universitet (faqja zyrtare e internetit, Sistemi i Bibliotekave, etj).
•     Informimin e studentëve, ish-studentëve dhe të interesuarve të tjerë lidhur me kryerjen e veprimeve administrative dhe jo vetëm, në mjediset e rektoratit dhe fakulteteve të UK-së.