Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Partnerët ndërkombëtarë

Shkolla Ndërkombëtare e Biznesit Jönköping, Suedi
University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, Macedonia
Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”, Kosovë
 International University of Struga
Kolegji AAB, Prishtinë Kosovë
Universiteti i Portos, Portugali
Universiteti Trakya, Edirne, Turkey
Qëndra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike Shkup
Lidhja e Diasporës Shqiptare për Maqedoninë
Universiteti Teknik i Cluj-Napoca, Qendra Universitare Veriore e Baia Mare, Rumani
Universiteti St. Kliment Ohridski , Bitola
Shkolla e Studimeve Ekonomike dhe Rajonale, Universiteti i Maqedonisë, Selanik
Universiteti  “Ushkin Hoti” Prizren
Kolegji Heimerer, Prishtinë, Kosovë
Universiteti “Kirklareli”,  Turqi
Universiteti i Evropës Juglindore të Tetovës, Maqedoni
Universiteti “Jan Evangelista Purkyne”  in  Ústí nad Labem, Republika Çeke
Universiteti Isa Boletini, Mitrovicë, Kosovë
Universiteti i Bolonjes
Universiteti “Haxhi Zeka”, Pejë, Kosovë
University of Craiova, Romania
University of National And World Economy, Sofia, Bulgaria
University of Ioannina
Aristotle University of Thessaloniki
St. Cyril & Methodiuus University of Veliko Tarnovo, Bulgaria
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering
University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria SULSIT
Institute of Transbalkanic Cultural Cooperation, Greece
Universiteti “Fehmi Agani”, Gjakovë
University of Western Macedonia, Kozani, Greece
Ovidius University of Constatnta, Romania
CIHEAM-IAMM- International Center for advanced Mediterranean Agronomic Studies-Mediterranean Agronomic Institute Montpellier
Agjencia e Zbatimit të Gjuhës të RMV-së
Agricultural University of Plovdiv, Bulgaria
University of Ioannina
The Civilian Research and Development Foundation of the USA
Dunarea De Jos University of Galanti, Rumani
Beijing International Studies University
University “St Kliment Ohridski” Bitola
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi Romania
The Bucharest Munticipality Museum
Universidad de Leon
Eskisehir Osmangazi University Turqi
Agriculture University Plovdiv Bullgari
South-West University “Neofit Rilski” Blagoevrad,Bulgaria
Universita Giustino Fortunato-Itali
Netherlands Business Academy, Holandë
University Library “St. Kliment Ohridski” Bitola