Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PER APLIKIMET PER PERFITIMIN E BURSAVE

PER VITIN AKADEMIK 2022 – 2023

Bazuar ne VKM Nr. 903, date 21.12.2016 “Per percaktimin e kritereve dhe perfitimin e bursave nga fondi i mbeshtetjes studentore per studentet e shkelqyer, studentet qe studiojne ne programe studimi ne fushat prioritare dhe studentet ne nevoje”, njoftojme se:

Studentet mund te aplikojne per burse me dokumentacionin vertetues sipas kritereve te caktuara, prane Sekretarive te Departamenteve ne fakultetin e tyre, ne momentin e regjistrimit ose ne momentin e plotesimit te kritereve dhe dokumentacionit.

Bursa financiare paguhet nga data e rregjistrimit ne rastet e aplikimit ne fillim te vitit akademik ose nga muaji pasardhes kur student ka paraqitur kerkesen ne rast te plotesimit te kritereve gjate vitit akademik.

Bursa financiare  eshte  ne  masen  10.000 leke ne muaj dhe paguhet ne llogarine bankare te deklaruar nga studentet, ne bankat e nivelit te dyte, pas konfirmimit te frekuentimit te programit perkates te studimit nga fakulteti perkates.

KATEGORITE PERFITUESE

 1. Studente me note mesatare vjetore 9 deri ne 10
 2. Studentet e pranuar ne vitin e pare akademik me note mesatare vjetore 9 – 10 nga sistemi i arsimit te mesem. (Lista e studenteve qe plotesojne kriterin e notes mesatare hartohet nga Qendra e Sherbimeve Arsimore dhe dergohet ne institucionet publike te arsimit te larte dhe ne Ministrine e Arsimit, Sportit dhe Rinise).
 3. Studentet e regjistruar ne vitet pas te parit, me note mesatare vjetore te ponderuar 9 -10 te vitit akademik paraardhes te perllogaritur me kreditet dhe notat e atij viti akademik nga institucionet publike te arsimit te larte. Studentet duhet te kene sh Iyer te gjitha detyrimet e vitit paraardhes akademik, per te cilin llogaritet nota mesatare vjetore e ponderuar.
 1. Studente qe u perkasin shtresave sociale ne nevoje
 2. studentet, familjet e te cileve trajtohen me ndihme ekonomike;
 3. bashkeshortet qe kane femije dhe jane te dy studente, perfitojne secili burse financiare;
 4. studentet, persona me aftesi te kufizuara, te vertetuar nga Komisioni lvfjekesor i Caktimit te Aftesise per Pune, perfitues te pageses se qftesise se kufizuar;
 5. studentet qe i kane te dy prinderit me aftesi te kufizuara, te vertetuar me vendim te Komisionit Mjekesor te Caktimit te Aftesise per Pune, perfitues te pageses se aftesise se kufizuar;
 6. studentet qe i kane te dy prinderit pensioniste ose njerin prind pensionist dhe prindi tjeter nuk Jeton;
 7. studentet, te tretet ne radhen efemijeve e lart, te cilet vijne nga familje me tre femije e me shume, nga te cilet dy te paret jane studente ne institucionet publike te arsimit te larte;
 8. studentet qe kane perfituar statusin e jetimit, deri ne moshen 25 vjec;
 9. studentet qe kane humbur kujdestarine prinderore me vendim gjykate te formes se prere, deri ne moshen 25 vjec;
 10. studentet qe Jane identifikuar si viktima te trafikut te qenieve njerezore dhe kane perfituar
 11. statusin ligjor per trajtim si viktima te trafikut te qenieve njerezore, deri ne moshen 25 vjec;
 12. Studentet qe jane femije te punonjesve te Policise se Shtetit, te Gardes se Republikes, te Sherbimit per Ceshtjet e Brendshme dhe Ankesat, te Sherbimit te Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimin, te Forcave te Armatosura, te Sherbimit lnformativ te Shtetit dhe te Policise se Burgjeve qe kane humbur jeten ne krye dhe per shkak te detyres.”

Dokumentacioni i dorezuar duhet te jete sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi, pa korrigjime, origjinal ose fotokopje te noterizuara.

Studentet nuk perfitojne burse apo humbasin te drejten e perfitimit ne rast se:

 1. Nuk kane plotesuar kreditet per te kaluar ne vitin pasardhes.
 2. Vazhdojne studimet ne nje program te dyte studimi.

Aplikimet per burse kryhen prane sekretarive te departamenteve te fakulteteve perkates.

FORMULARI I APLIKIMIT PER BURSE (NE TE CILIN SPECIFIKOHET DHE DOKUMENTACIONI I CILI DUHET DOREZUAR BASHKENGJITUR APLIKIMIT) MUND TE SHKARKOHET KETU.

Leave a Reply