Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Aksesueshmëria dhe hulumtimi i arkivave qëndrorë dhe bashkiakë nëpërmjet kërkimit historik dhe vlerësimit turistik​.Krahasimi i rasteve mes Italisë dhe Shqipërisë​

AKKSHI-  Projekteve në Fushën e Kërkimit Shkencor, dhe Inovacionit, në Kuadër të Marrëveshjes Dy-Palëshe me Italinë, për periudhën 2023-2024

Drejtues i projektit: Phd. Metin Venxha

Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë i Histori-Gjeografisë,

Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Objektivat e Projektit:

  • të rrisë ndërgjegjësimin e shoqërisë për rëndësinë e arkivave dhe të njohë të gjitha fazat e formimit të tyre përgjatë historisë;​
  • të identifikojë nëpërmjet rasteve studimore cilat teknologji përdoren për të ndërtuar përvojën e vizitorëve dhe si zbatohen ato brenda arkivave shtetërore italiane dhe shqiptare  në mënyrë që të identifikohen elementë tëtë fillojë një reflektim i përbashkët mbi mundësitë e përdorimit turistik të arkivave historike, duke identifikuar një numër të konsiderueshëm të itinerareve të mundshme të vizitave që shfaq interes publiku.​
  • të propozojë një perspektivë krahasuese midis historisë dhe vlerësimit të arkivave në të dy vendet.​
  • të përdorë materialet e arkivave për të promovuar koleksionet e trashëgimisë;​
  • të nxjerr në dritë transformimin e një shoqërie nëpërmjet simboleve të saj, të përfaqësuara nga etiketat, produktet e përdorura në kuzhinë, recetat, të cilat më mirë se cdo gjë ndihmojnë për të kuptuar shoqërinë. Këto aspekte mund të përfshihen në ekspozitat muzeale brenda ¨rrugëve të shijes¨ ekzistuese ose të mundshme;​
  • të inicojë ndoshta një bashkëpunim më të gjërë në të ardhmen midis Italisë dhe Shqipërisë, i cili mund të çojë në shkëmbime dhe projekte të mëtejshme shkencore, me qëllim që të kuptohen dhe përmirësohen më mirë praktikat përkatëse ne fushën e arkivave dhe shfrytëzimitit të tyre edhe ne kontekstin turistik ;​

VEPRIMTARI

  1. http://172.16.0.23/nje-takim-me-fokus-projektin-aksesueshmeria-dhe-hulumtimi-i-arkivave-qendrore-dhe-bashkiake-nepermjet-kerkimit-historik-dhe-vleresimit-turistik-krahasimi-i-rasteve-mes-italise-dhe/

Leave a Reply