Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Njoftim për vend të lirë pune

Bazuar në Ligjin nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 57, pika 2, Statutin, si dhe në Rregulloren e universitetit, Universiteti “Fan S. Noli” Korçë, shpall konkursin për personel akademik me kohë të pjesshme (të jashtëm), për vitin akademik 2023-2024, për të gjitha programet e studimit, që ofrojnë fakultetet e universitetit tonë.

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme:

 • Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të kenë përfunduar studimet universitare në fushat përkatëse në universitetet brenda ose jashtë vendit. Të zotërojnë së paku një diplomë të nivelit “Master i Shkencave”;  
 • Të kenë notë mesatare të përgjithshme të studimeve universitare mbi 8;
 • Të kenë njohuri të mira të një prej pesë gjuhëve të huaja të BE-së, vërtetuar me certifikatat ndërkombëtare të njohura nga MAS, ose të mbrojtura pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja në Tiranë; 
 • Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna;
 • Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata;

 Kandidatët preferohen të plotësojnë edhe këto kritere të veçanta: 

 • Të kenë përvojë pune në mësimdhënie dhe/ose në specialitetin përkatës;
 • Preferohen kandidatët me tituj dhe grada shkencore.

 Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e mëposhtëm: a- Kërkesë për aplikim për vendin e punës; b- Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass); c- Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit; d- Fotokopje të diplomave dhe listave të notave të noterizuara;

 • Fotokopje të diplomës/certifikatës së gjuhës së huaj dhe të kualifikimeve të tjera të noterizuara;
 • Vërtetim i gjendjes gjyqësore (Dëshmi penaliteti);
 • Vërtetim i gjendjes shëndetësore (Raport mjekësor për aftësinë në punë); h- Librezë shëndetësore (fotokopje);

i- Deklaratë nga kandidati aplikues për konfliktin e interesit;

Diplomat, certifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, të shoqërohen  me vërtetimin e njohjes dhe njësimit nga MAS, sipas përcaktimit të ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015, neni 92, pika 3. 

Dokumentet do të dërgohen në rrugë postare, në adresën: Universiteti “Fan S. Noli” Korçë, Shëtitorja

“Rilindasit”.

Dokumentet do të dorëzohen brenda 10 ditëve kalendarike nga e nesërmja e publikimit të njoftimit nga Agjensia e Prokurimit Publik.

Përzgjedhja e kandidatëve fitues do të bëhet nëpërmjet konkurrimit me dosje dhe me intervistë të drejtpërdrejtë. 

Mungesa e një prej dokumentacioneve të kërkuara më sipër, sjell skualifikim të kandidatit.