Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

ENCHASING ALBANIAN SYSTEM OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION

Universiteti “Fan S. Noli” është bërë së fundmi pjesë e projektit “ENCHASING ALBANIAN SYSTEM OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION: APPLICATION OF THE PROCESS- AND OUTCOME- BASED METHODOLOGY ” të Programit Tempus.

Ky projekt synon rritjen dhe përmirësimin e treguesve të sigurimit të jashtëm dhe të brendshëm të cilësisë në Institucionet e Arsimit të Lartë, si njërin prej aspekteve më të rëndësishme që synojnë të afrojnë sistemin e mësismdhënies dhe shërbimet që ofron sistemi e arsimit të lartë shqiptar me institucione të ngjashme në Evropë.

Projekti ENCHASE ka si koordinator kryesor Universitetin Koblenz Landau, Gjermani dhe partnerë kryesorë, institucionet që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me sigurimin e cilësisë në vende evropiane.

Grupi i punës formohet edhe nga:

  • Universiteti Koblenz Landau, Gjermani.
  • Agjensia QANU në Hollandë e cila vlereson diplomat dhe programet e studimit që ofrojnë Universitetet e ketij vendi;
  • CESIE, një agjensi joqeveritare në Itali qe ka si pikësynim zhvillimet në fushën e arsimit te lartë dhe përqasjet e këtij arsimi me procesin e Bolonjës;
  • Universiteti i Mansës në Francë me përvojë të gjatë në drejtim të organizimit të procesit të sigurimit të cilësisë;
  • VSMIE, Universitet privat në Ceki, i cili ofron trajnime për stafet që merren me sigurimin e cilësisë në Arsimin e lartë.
  • Përveç këtyre partnerëve të huaj, në këtë projekt do tëbashkëpunojmë edhe me përfaqësues nga Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan; Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, Universiteti Evropian i Tiranës, Universiteti “Pavarësia” Vlorë.
  • Përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Agjensisë së Akreditimit të Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri.

Bashkëpunimi me ta do të na ndihmojë të rrisim mundësitë për trajnime të stafit akademik në lidhje me Sigurimin e Cilësisë, të krijojmë një system të vazhdueshëm monitorimi dhe të realizojmë forma më të mira bashkëpunimi me institucionet e mësipërme.

 

AKTIVITETE


Takim koordinues "Seminar II Korce PP II"

On 9-11 November 2015,

University "Fan S. Noli" held the next coordination meeting of the “ENCHASING ALBANIAN SYSTEM OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION: APPLICATION OF THE PROCESS- AND OUTCOME – BASED METHODOLOGY” project in which participated representatives of the partner universities:


Seminar "Përcaktimi i sugjerimeve për përmirësimin e Sigurimit të Cilësisë"

Në 26 Tetor 2015 NjBSC zhvilloi trajnimin e parë në lidhje me përcaktimin e sugjerimeve për përmirësimin e hapave të kërkuara në përmirësimin e Sigurimit të Cilësisë. Temat kryesore të trajnimit ishin:


In-House Workshop – Summer Academy

Në datën 21 Shtator 2015 NjBSC zhvilloi një takim në kuadër të prezantimit të temave të trajtuara gjatë Akademisë Verore pranë Universitetit “Koblenz Landau” Gjermani. Në takim u diskutua gjithashtu edhe rreth:


Takimi i radhës me Njësinë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Në datën 13 Janar 2015 u zhvillua takimi i radhës i Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë. Në këtë takim morën pjesë studentë, pjesë e NjSBC përfaqësues të Rektoratit dhe Këshillit Studentor.


Prezantimi i Projektit ENCHASE

Në datën 1 Tetor 2014 u zhvillua takimi i Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, ku morën pjesë edhe përfaqësues të Rektoratit.


Takimi i radhës me Njësinë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Në datën 11 Prill 2014 u zhvillua takimi i radhës me Njësinë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë. Në këtë takim morën pjesë edhe përfaqësues të Rektoratit.