Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJËSIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË

 

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Njësia e Sigurimit të Brendshëm  të Cilësisë (NJSBC) u fut në strukturën e Universitetit si një njësi e re, pas miratimit që bëri Këshilli i Administrimit të Universitetit “Fan S. Noli” me Vendimin Nr.2 dt. 06.05.2008. Senati i Universitetit me Vendimin nr. 33, datë 17.11.2009 vendosi ngritjen e kësaj njësie si dhe përbërjen e saj. Ajo funksionon në zbatim të Nenit 103 në Ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” si dhe sipas  kritereve të përcaktuara në Nenit 73 dhe 74 të Kreut IX “Sigurimi i Cilësisë” të Statutit të Universitetit “Fan S. Noli”.  Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë ka në përbërje të saj një koordinator nga çdo njësi kryesore. Pranë çdo njësie kryesore ngrihet Grupi i Vlerësimit të Brendshëm me përfaqësim nga çdo njësi bazë dhe nga organizimet studentore.

NJSBC mbështet dhe ofron ekspertizë. Anëtarët e saj vizitojnë rregullisht çdo fakultet dhe çdo departament dhe ftohen nga ta që të ofrojnë ekspertizë në zhvillimin e proceseve përkatëse të sigurimit të cilësisë. Në veçanti, ekspertiza përqëndrohet në zbatimin e mekanizmave për sigurimin e cilësisë në mësimdhënie, vlerësim dhe përfshirjen e studentëve në procesin e të nxënit. NJSBC bashkërendon komunikimin midis strukturave të ndryshme, veçanërisht kur procesi i delegohet fakulteteve ose kur ka një proces vlerësimi që është i organizuar nga Universiteti. Ky rol bashkërendues shtrihet në njësi të tjera në Universitet kur procesi ka të bëjë me zhvillimin e personelit dhe mbledhjen/analizën e të dhënave institucionale.

NJSBC interpreton detyrimet kombëtare dhe evropiane të sigurimit të cilësisë, në mënyrë që t’i përshtatë ato në kontekstin institucional. Kështu, anëtarët e NJSBC-së garantojnë që këto detyrime kombëtare dhe evropiane të njihen dhe të përfshihen nga universiteti. NJSBC monitoron duke ofruar udhëzime, duke mbledhur informacione dhe duke evidentuar probleme të cilat i përcjell në njësitë përgjegjëse për zgjidhje. NJSBC administron, organizon dhe përgatit vizita të vlerësimit të jashtëm ose fton ekspertë të jashtëm për të trajnuar stafin që merret me vlerësimin e brendshëm.
 


PLANI I VEPRIMIT PËR ZHVILLIMIN E SONDAZHIT KOMBËTAR TË STUDENTËVE

MANUALI I CILËSISË – UNIKO

KALENDARI I VEPRIMTARIVE

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

 

RAPORTE TË VLERËSIMIT TË BRENDSHËM

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

RAPORT PYETËSORI PËR MËSIMIN ONLINE – NËNTOR 2020

RAPORT PYETËSORI PËR MËSIMIN ONLINE – DHJETOR-JANAR 2021

RAPORT PYETËSORI PËR SEZONIN E PROVIMEVE TË DIMRIT

 

NJËSITË E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË SIPAS FAKULTETEVE

FAKULTETI I BUJQËSISË: 

Msc. Aldona Minga (Përgjegjës)                                                              

Dr. Sulltanë Ajçe   

Dr. Adrian Maho                                              

Student: Kostika Burda 

 

FAKULTETI I EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË 

Dr. Eris Rusi (Përgjegjës)                                                

Dr. Ilia Bello                                                   

Dr. Juliana Çyfeku                                           

Dr. Alba Kreka                                          

Student: Bleona Orhan 

 

FAKULTETI I EKONOMISË: 

Dr. Aida Mosko (Përgjegjës)                                                             

Prof. as. dr. Oriola Theodhori                            

Doc. dr. Marinela Teneqexhi                             

Studente: Edisnajda Shaholli 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE: 

Dr. Maria Dojçe (Përgjegjës)                                                   

Msc. Silvja Çobani 

Dr. Blerina Çeliku                              

Dr. Rezana Pengu 

Msc. Paola Saro 

Studente: Xhulia Sadik 

 

NJBSC NË SHKALLË UNIVERSITETI 

Dr. Eris Rusi  

Msc. Aldona Minga  

Dr. Aida Mosko  

Dr. Maria Dojçe 

Dr. Evis Kapurani (Sektori i Kurrikulës Vlerësimit Institucional dhe Alumni) 

Xhovani Saraçi (Drejtoria Ekonomike) 

Romina Xhaferi (Studente) 

Leave a Reply