Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJËSIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË

 

INTERNAL QUALITY ASSURANCE UNIT

Njësia e Sigurimit të Brendshëm  të Cilësisë (NJSBC) u fut në strukturën e Universitetit si një njësi e re, pas miratimit që bëri Këshilli i Administrimit të Universitetit “Fan S. Noli” me Vendimin Nr.2 dt. 06.05.2008. Senati i Universitetit me Vendimin nr. 33, datë 17.11.2009 vendosi ngritjen e kësaj njësie si dhe përbërjen e saj. Ajo funksionon në zbatim të Nenit 103 në Ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” si dhe sipas  kritereve të përcaktuara në Nenit 73 dhe 74 të Kreut IX “Sigurimi i Cilësisë” të Statutit të Universitetit “Fan S. Noli”.  Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë ka në përbërje të saj një koordinator nga çdo njësi kryesore. Pranë çdo njësie kryesore ngrihet Grupi i Vlerësimit të Brendshëm me përfaqësim nga çdo njësi bazë dhe nga organizimet studentore.

NJSBC mbështet dhe ofron ekspertizë. Anëtarët e saj vizitojnë rregullisht çdo fakultet dhe çdo departament dhe ftohen nga ta që të ofrojnë ekspertizë në zhvillimin e proceseve përkatëse të sigurimit të cilësisë. Në veçanti, ekspertiza përqëndrohet në zbatimin e mekanizmave për sigurimin e cilësisë në mësimdhënie, vlerësim dhe përfshirjen e studentëve në procesin e të nxënit. NJSBC bashkërendon komunikimin midis strukturave të ndryshme, veçanërisht kur procesi i delegohet fakulteteve ose kur ka një proces vlerësimi që është i organizuar nga Universiteti. Ky rol bashkërendues shtrihet në njësi të tjera në Universitet kur procesi ka të bëjë me zhvillimin e personelit dhe mbledhjen/analizën e të dhënave institucionale.

NJSBC interpreton detyrimet kombëtare dhe evropiane të sigurimit të cilësisë, në mënyrë që t’i përshtatë ato në kontekstin institucional. Kështu, anëtarët e NJSBC-së garantojnë që këto detyrime kombëtare dhe evropiane të njihen dhe të përfshihen nga universiteti. NJSBC monitoron duke ofruar udhëzime, duke mbledhur informacione dhe duke evidentuar probleme të cilat i përcjell në njësitë përgjegjëse për zgjidhje. NJSBC administron, organizon dhe përgatit vizita të vlerësimit të jashtëm ose fton ekspertë të jashtëm për të trajnuar stafin që merret me vlerësimin e brendshëm.
 


STUDENT SURVEY ACTION PLAN

QUALITY ASSURANCE HANDBOOK - UNIKO

ACTIVITIES CALENDAR

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

 

INTERNAL EVALUATION REPORTS

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

QUESTIONNARIE REPORT FOR ONLINE TEACHING - NOVEMBER 2020

QUESTIONNARIE REPORT FOR ONLINE TEACHING - DECEMBER-JANUARY 2021

QUESTIONNARIE REPORT FOR WINTER EXAM SEASON

 

INTERNAL QUALITY ASSURANCE UNITS IN EACH FACULTY

Faculty of Agriculture 

Msc. Aldona Minga (Head)                                                              

Dr. Sulltanë Ajçe   

Dr. Adrian Maho                                              

Student: Kostika Burda 

 

Faculty of Education and Philology 

Dr. Eris Rusi (Head)                                                

Dr. Ilia Bello                                                   

Dr. Juliana Çyfeku                                           

Dr. Alba Kreka                                          

Student: Bleona Orhan 

 

Faculty of Economy 

Dr. Aida Mosko (Head)                                                             

Prof. as. dr. Oriola Theodhori                            

Doc. dr. Marinela Teneqexhi                             

Studente: Edisnajda Shaholli 

 

Faculty of natural and human sciences 

Dr. Maria Dojçe (Head)                                                   

Msc. Silvja Çobani 

Dr. Blerina Çeliku                              

Dr. Rezana Pengu 

Msc. Paola Saro 

Studente: Xhulia Sadik 

 

IQAU at University Level 

Dr. Eris Rusi  

Msc. Aldona Minga  

Dr. Aida Mosko  

Dr. Maria Dojçe 

Dr. Evis Kapurani (Quality Assurance and Institutional Evaluation Sector) 

Xhovani Saraçi (Economy Directory) 

Romina Xhaferi (Student) 

Leave a Reply

en_USEnglish