Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
5 Maj, 2022

Day

Departamenti i Financë Kontabilitetit Drejtues i projektit: Dr. Sorina Koti Kohëzgjatja: 6 muaj Viti 2021 Qëllimi i projektit: Blerja dhe instalimi i pajisjeve dhe programeve financiare ekonometrike në ndihmë të studentëve dhe pedagogëve të njësisë, me qëllim përpunimin dhe analizën e të dhënave në të mirë të rritjes së cilësisë së mësimdhënies, njohjes së trendeve...
Read More
Departamenti i Agrobiznesit Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Gjergji Mero Kohëzgjatja: 3 muaj Viti 2021 Qëllimi i projektit: Identifikimi në mënyrë specifike i problematikave me të cilat janë përballur komunitetet e zonave rurale në Bashkinë e Korçës, analizën e informacionit të mbledhur në terren, krijimin e një pamje të qartë të situatës në ndihmë të institucioneve...
Read More
Departamenti i Gjuhë-Letërsisë Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Jonela Spaho, Dr. Eris Rusi Kohëzgjatja: 12 muaj Viti 2021 Qëllimi i projektit: Nxitja dhe promovimi i talenteve krijues të studentëve nëpermjet ngritjes së një laboratori krijues që synon trajnimin në përmirësimin e teknikave letrare të studentëve. Tekstet më të mira të studentëve gjykohen nga pedagogë dhe shkrimtarë...
Read More
Departamenti i Edukimit Drejtues i projektit: Dr. Evionda Pylli Kohëzgjatja: 8 muaj Viti 2021 Qëllimi i projektit: Evidentimi i nevojës për bashkëpunim midis familjes, shkollës dhe pushtetit vendor në përmirësimin e rezultateve të të nxënit. Ndërhyrja në problematikat e hasura dhe shqyrtimi i mundësive të bashkëpunimit. Monitorimi i këtyre mundësive dhe zbatimi i formave të...
Read More
Departamenti i Edukimit Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Irena Nikaj Kohëzgjatja: 12 muaj Viti 2018 Qëllimi i projektit: Vlerësimi i nevojave dhe identifikimi i sfidave të pedagogëve dhe studentëve në lidhje me punën e tyre aktuale në mjediset e arsimit gjithpërfshirës, përsa i përket njohurive, qëndrimeve, besimeve, dhe praktikave të tyre; Eksplorimi i potencialit që pengon...
Read More
Departamenti i Agrobiznesit Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Gjergji Mero Kohëzgjatja: 3 muaj Viti 2018 Qëllimi i projektit: Përmirësimi i performancës së aktorëve agro-turistikë të Qarkut të Korçës përmes përmirësimit të praktikave menaxheriale, promovimit të traditave dhe evidentimit të vlerave më të mira kulturore
Read More
Departamenti i Infermierisë Drejtues i projektit: Doc. Lindita Terolli Kohëzgjatja:11 muaj Viti 2018 Qëllimi i projektit: Studimi ve në funksion laboratorin eksistues i cili i vjen në ndihmë procesit mësimor për relalizimin e orëve labratorike duke integruar pedagogë dhe studentë të infermierisë; Ingranimi i studentëve në punën kërkimore-shkencore me mbrojtjen e temave në ciklin e...
Read More
Departamenti i Shkencave Sociale Drejtues i projektit: Prof. dr. Gjergji Pendavinji Kohëzgjatja: 9 muaj Viti 2018 Qëllimi i projektit: Ky studim synon të identifikojë ekzistencën dhe implementimin e politikave publike që kanë fokus moshën e tretë. Shtrirja e këtij studimi në qytetin e Korçës synon të identifikojë kryesisht politikat e ndërmarra në nivel lokal, implementimin...
Read More
Departamenti i Biologji-Kimisë Drejtues i projektit: Dr. Redi Buzo, Dr. Desareda Mero Kohëzgjatja: 11 muaj Viti 2018 Qëllimi i projektit: Karakterizimi i sasisë dhe natyrës së mbetjeve nga industria ushqimore në Rajonin e Korçës; Karakterizimi i vetive fiziko-kimike e baktereologjike të mbetjeve; Planifikimi i minimizimit apo eleminimit të ndotjeve; Vlerësimi i mundësive të përdorimit të...
Read More
Departamenti i Edukimit Drejtues i projektit: Prof.as.dr.Irena Nikaj Viti 2018
Read More
1 2