Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Përcaktimi i cilësisë së qumështit të papërpunuar përmes analizave mikrobiologjike

Departamenti i Infermierisë

Drejtues i projektit: Doc. Lindita Terolli

Kohëzgjatja:11 muaj

Viti 2018

Qëllimi i projektit:

Studimi ve në funksion laboratorin eksistues i cili i vjen në ndihmë procesit mësimor për relalizimin e orëve labratorike duke integruar pedagogë dhe studentë të infermierisë; Ingranimi i studentëve në punën kërkimore-shkencore me mbrojtjen e temave në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve; Studimi i vjen në ndihmë fermerëve, grumulluesve, përpunuesve dhe aktorëve të tjerë të përfshirë në zinxhirin produktiv të qumështit, për të përcaktuar cilësinë dhe sigurinë.

Leave a Reply