Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Laborator kopjuterik mbi aplikimin e programeve financiare dhe ekonometrike

Departamenti i Financë Kontabilitetit

Drejtues i projektit: Dr. Sorina Koti

Kohëzgjatja: 6 muaj

Viti 2021

Qëllimi i projektit:

Blerja dhe instalimi i pajisjeve dhe programeve financiare ekonometrike në ndihmë të studentëve dhe pedagogëve të njësisë, me qëllim përpunimin dhe analizën e të dhënave në të mirë të rritjes së cilësisë së mësimdhënies, njohjes së trendeve të zhvillimit të tregut dhe shfrytëzimin e të dhënave për punime diplome nga studentët. Evidentimi i programeve më të mira në treg siguron të qënurit në linjë me zhvillimin e tregut dhe nevoja për praktika mësimore. Fokusi është rritja e orëve praktike në laborator për programet që mbulon njësia.

Leave a Reply