Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Efektet e pandemisë COVID-19 në zhvillimin e qëndrueshëm të zonave rurale-Bashkia Korçë

Departamenti i Agrobiznesit

Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Gjergji Mero

Kohëzgjatja: 3 muaj

Viti 2021

Qëllimi i projektit:

Identifikimi në mënyrë specifike i problematikave me të cilat janë përballur komunitetet e zonave rurale në Bashkinë e Korçës, analizën e informacionit të mbledhur në terren, krijimin e një pamje të qartë të situatës në ndihmë të institucioneve publike dhe grupeve të interest, për t’u përballur me emergjencat me qëllim zbutjen e efekteve negative të shaktuara nga pandemia. Rezultatet janë të rëndësishme për të kapërcyer idenë e zonave rurale si një sistem i thjeshtë i prodhimit të ushqimit, në një vision më të gjerë si pole të zhvillimit me bazë trashëgimie lokale dhe përfshirjen sociale si element thelbësorë rigjenerimi drejt një të ardhme të qëndrueshme.

Leave a Reply