Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Gjithëpërfshirja në veprim

Departamenti i Edukimit

Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Irena Nikaj

Kohëzgjatja: 12 muaj

Viti 2018

Qëllimi i projektit:

Vlerësimi i nevojave dhe identifikimi i sfidave të pedagogëve dhe studentëve në lidhje me punën e tyre aktuale në mjediset e arsimit gjithpërfshirës, përsa i përket njohurive, qëndrimeve, besimeve, dhe praktikave të tyre; Eksplorimi i potencialit që pengon dhe favorizon faktorët për praktikimin e arsimit gjithpërfshirës; Rishikimi i kurrikulave ekzistuese të arsimit universitar dhe identifikimi i mangësive në lidhje me arsimin gjithëpërfshirës; Eksplorimi i njohurive, qëndimeve dhe praktikave të profesorëve përsa i përket arsimit gjithpërfshirës; Rishikimi i Kuadrit të kurrikulës së re për arsimin parauniversitar dhe vlerësimi i nivelit ku bëjnë pjesë çështjet e lidhura me arsimin gjithpërfshirës.

Leave a Reply