Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Shkolla-familja-pushteti vendor-së bashku në rritjen e cilësisë të të mësuarit dhe të të nxënit në arsimin e mesëm, Rrethi Devoll

Departamenti i Edukimit

Drejtues i projektit: Dr. Evionda Pylli

Kohëzgjatja: 8 muaj

Viti 2021

Qëllimi i projektit:

Evidentimi i nevojës për bashkëpunim midis familjes, shkollës dhe pushtetit vendor në përmirësimin e rezultateve të të nxënit. Ndërhyrja në problematikat e hasura dhe shqyrtimi i mundësive të bashkëpunimit. Monitorimi i këtyre mundësive dhe zbatimi i formave të këshillimit, orjentimi nga lektorë , drejtues shkollash, dhe specialisë të tjerë të fushës së edukimit mbi nevojën dhe përzgjedhjes e studimeve të larta të nxënësve maturantë.

Leave a Reply