Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

STUDIMI I QËNDRAVE TË BANUARA NË BASHKINË E KORÇËS. (Njësia administrative Korçë, Qendër Bulgarec, Drenovë dhe Maliq)

Departamenti i Histori-Gjeografisë, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë

Koordinator: Dr. Ermiona Braholli

Kohëzgjatja: 7 muaj

Qëllimi i projektit:

Qëllimi kryesor i kërkimit shkencor është trajtimi dhe analiza me informacion të përditësuar e argumente shkencore të zhvillimeve ndërdisiplinare të vendbanimeve urbane e rurale në 4 (katër) njësi administrative të bashkisë Korcë: pozicioni, etimologjia, natyra e resurset natyrore, historia, popullimi në shekuj dhe gjendja aktuale sociale, kultura e traditat, urbanistika dhe infrastruktura, morfologjia urbane, trashëgimia kulturore, ekonomia, njerëz të shquar, funksionet dhe tipi funksional, koshienca regjionale, gjendja dhe mundësitë e forcimit; rrugët e zhvillimit për secilën qendër të banuar, në harmoni me traditën e natyrën, etj.

Leave a Reply