Qendra e Karrierës dhe Alumni

Qendra drejt suksesit! – Prej Universitetit në karrierë!

Qendra e Karrierës dhe Alumni funksionon prej nëntorit të vitit 2012. Ajo u krijua si një zyrë për të ndihmuar studentët të  hedhin hapat e para profesionalë.

Qendra e Karrierës dhe Alumni është ura lidhëse midis studentëve (punëkërkuesve) dhe punëmarrësve (biznesi, administrata publike). Ajo synon të inkurajojë studentët për planifikimin e karrierës nëpërmjet trajnimeve, forumeve, projketeve të punësimit, seminareve informuese dhe takimeve me studentët.

Objektivi i QKA është të mbështesë studentët dhe t’i përgatisë ata në përballjen me tregun e punës.

Qendra e Karrierës dhe Alumni bashkëpunon me institucionet publike dhe private në qarkun e Korçës: me Drejtorinë Arsimore Rajonale, Bashkinë e Qytetit, Zyrën e Punës, banka dhe klinika mjekësore si dhe organizata të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Ofron:

 • Këshillim
 • Orientim
 • Trajnim
 • Mbështeje

Shërbimet:

 • Jep informacion për bursa, konferenca studentore dhe trajnime për studentët
 • U krijon studentëve mundësi  për punë vullnetare pranë QKA
 • organizon seanca informuese me studentët për pozionet e lira në sektorin privat dhe biznese
 • organizon aktivitete dhe Panairin e Karrierës
 • organizon leksione të hapura mbi këshillimin e karrierës(pergatitja e CV, leter motivimi, paraqitja ne nje interviste pune, zhvillimi i lidership-it dhe iniciativave, etj)
 • mbështet studentët për iniciativa sipërmarrje
 • ProfilVirtual -rrjet social që bën të mundur lidhjen e studentëve me universitetin dhe bizneset
 • Krijimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve me studentët që kanë përfunduar studimet (Alumni)

TRAJNIME

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI”- TAKIME ME MATURANTËT PËR KËSHILLIMIN E KARRIERËS

Në datën 19 shkurt 2018, Qendra e Karrierës dhe Alumni, si dhe pedagogë të Universitetit “Fan S. Noli”, filluan këshillimin e karrierës për maturantët. Ata organizuan takime në disa prej shkollave të mesme të Qarkut të Korçës, në bashkëpunim edhe me Drejtorinë Rajonale të Arsimit. Këto takime kanë për qëllim promovimin e programeve të studimit që ofron Universiteti i Korçës, si dhe kriteret e pranimit në to. Maturantët gjatë këtyre takimeve kanë qenë të vëmendshëm dhe të interesuar të dëgjojnë, si dhe  kanë bërë pyetje të ndryshme për programet, sistemin e bursave, klubet studentore, mundësitë që ofrohen pas përfundimit të studimeve, etj. 

UNIKO, si një Universitet i konsoliduar dhe akredituar, me kurrikulat bashkëkohore, stafin akademik, kushtet dhe lehtësirat financiare, fton maturantet të zgjedhin programe e studimit që ai ofron.

    


INFORMIM I PËRGJITHSHËM ME STUDENTËT E VITEVE TË PARA”, LEKSIONE TË HAPURA NGA QENDRA E KARRIERËS DHE ALUMNI

Qendra e Karrierës dhe Alumni zhvilloi në datat 16- 17 tetor 2017, leksione të hapura informimi me studentët e viteve të para të Universitetit “Fan S. Noli” me temë: “Informim i përgjithshëm me studentët e viteve të para”. Leksioni kishte për qëllim prezantimin e studentëve me Rregulloren dhe Statutin e Universitetit “Fan S. Noli”, të drejtat dhe detyrat e tij, si funksionojnë provimet, çfarë janë kreditet dhe procesi i Bolonjës. Studentët u informuan në lidhje me mënyrën e angazhimit në Këshillat Studentorë dhe në Qendrën e Karrierës dhe Alumnit, u njohën me zyrat në shërbim të tyre në nivel Universiteti dhe në secilin fakultetet. U njohën edhe me veprimtaritë kryesore gjatë vitit akademik ku studentët mund të bëhen pjesë aktive. Në fund të leksionit studentët bënë pyetje rreth çështjeve më me interes për ta.

    


TRAJNIM ORIENTUES ME STUDENTËT E UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KANDIDATË PËR BURSAT SUR-PLACE TË OFRUARA NGA WUS.

WUS në bashkëpunim me Qendrën e Karrierës dhe Alumni të Universitetit “Fan S. Noli” organizuan më  15 qershor 2017 një seminar orientues me 13 studentët e përzgjedhur në prag diplomimi në nivelin Bachelor dhe Master, kandidatë për bursat Sur-Place.

Trajnimi u bazua mbi tre grupe njohurish për praktikën e punës ku këta studentë janë kandidatë. Njohuri teorike, çështje të menaxhimit të pratikës dhe në pjesën e tretë njohuri dhe këshilla për komunikimin dhe menaxhimin efektiv të kohës. Menaxhimi i praktikës, natyra dhe procesi i menaxhimit, arti i kalimit të informacionit, ideve dhe mendimeve tek personat e tretë, hartimi i një tabele javore të kohës etj, ishin fokusi i  këtij trainimi praktik dhe të bazuar në punën në grup.

Studentët që plotësojnë kriteret përfitojnë bursë 6 mujore për të kryer një praktikë profesionale të paguar në një nga institucionet shtetërore ose private në qytetin e Korçës.


Trajnimi me grupe të vogla studentësh ititulluar “Këshillim Karriere” (CV, Letër Motivimi, e-mail, intervista e punës)

Qendra e Karrierës dhe Alumni, gjatë muajit Prill 2017,në ambjentet e saj zhvilloi trajnimin “Këshillim Karriere”, ku studentët të ndarë në grupe të vogla në krye të 3 sesioneve patën mundësi sipas një kalendari të caktuar të përgatiten nga ana teorike dhe praktike në:

 • Shkrim i CV profesionale
 • Shprehja e motivacionit (çfarë është kërkesa e punës, letra e interesit?
 • Shkrimi i e-mail
 • Si të kërkojmë punë dhe të sillen në një intervistë pune?

Gjatë këtij muaji u trajnuan disa grupe studentësh nga programe të ndryshme studimi, kryesisht studentë të vitit të 3-të dhe masterit, ndër të cilët ky program është më i domosdoshëm.

Sesioni i parë ishte teorik dhe u shtjelluan informacionet e domosdoshme që duhet të konsiderojnë kur vendosin të shkruajnë një CV, hartojmë një letër motivimi apo interesi, të drejtohemi në mënyrë profesionale kur shkruajmë një e-mail dhe gjithashtu përgatitja për t’u përballur sa më mirë në një intervistë pune.

Sesioni i dytë, aplikanti nën udhëheqjen dhe kujdestarinë e specialistes së Qendrës së Karrierës dhe Alumni, përgatiti praktikisht CV-në e tij profesionale dhe gjithashtu hartoi një letër motivimi me tematikë “ Pozicion vullnetar pranë Qendrës së Karrierës dhe Alumni”.

Sesioni i tretë ishte një stimulim konkret i intervistës së vendit vakant të supozuar të punës, pasi aplikanti ka përgatitur paraprakisht një CV apo letër motivimi.

Pritshmëritë e trajnimit u përmbushën sepse trajnimi pati interes dhe ishte praktik, ashtu si u modelua që në fillim të zhvillohej.

 


Sektori i Studimeve dhe Karrierës Studentore me rastin e fillimit të vitit akademik, nga data 26- 28 Tetor 2016, ka zhvilluar leksione të hapura infromimi me studentët e viteve të para të Universitetit “Fan S.Noli” me temë: “Informim i Përgjithshëm me Studentët e Viteve të Para”

Leksioni kishte për qëllim shpalosjen e Rregullores së Universitetit dhe informimin e studentëve në lidhje me funksionimin e provimeve dhe vlerësimet. Gjithashtu një orientim të përgjithshëm në lidhje me zyrat në shërbim të tyre në fakultetet përkatëse dhe Universitetin “Fan S. Noli” . Në fund të leksionit studentët patën mundësinë të bëjnë pyetje dhe të marrin përgjigje për çështje në interes të tyre.

    

Prezantimi ne PowerPoint (kliko)


VEPRIMTARI

WUS PREZANTON BURSAT SUR-PLACE PËR STUDENTËT E UNIKO

Në datën 12 prill 2018, “World University Service of Germany” (WUS), në bashkëpunim me Qendrën e Karrierës dhe Alumni të Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës, organizuan një takim informues me studentët më të mirë të viteve III Bachelor dhe viteve I- II Master. Eda Terezi, përfaqësuese e këtij programi, tha se WUS, mbështet studentët më cilësorë dhe synon t`i afrojë ata me tregun e punës. Në këtë takim u dhanë informacione për mënyrën e aplikimit dhe dokumentacionin që duhet plotësuar, ndërsa studentët fitues të këtyre bursave, vitin e kaluar, sollën eksperiencën e tyre nga praktika profesionale. Qendra e Karrierës dhe Alumni e Universitetit “Fan S. Noli” do të jetë vazhdimisht në mbështetje të studentëve duke i orientuar dhe informuar në lidhje me aplikimin, i cili fillon në muajin maj dhe mund të bëhet online në adresën: http://www.wusgermany.de/en.

    

4 STUDENTË TË UNIKO, FITUES TË BURSAVE SUR-PLACE OFRUAR NGA WUS, PËRFUNDUAN ME SUKSES PRAKTIKAT PROFESIONALE

Përfunduan më sukses praktikat profesionale për 4 studentë të Universitetit të Korçës, fitues të bursave Sur-Place ofruar nga World University Service (WUS). Nëpërmjet kësaj burse, studentët përfituan një ndihmë ekonomike prej 250 euro në muaj, për të kryer një praktikë profesionale 6- mujore në një prej institucioneve publike ose private në vend. Gjatë vitit 2017 nga UNIKO aplikuan për këto bursa 17 studentë, prej të cilëve, 4 u shpallën fitues: Sabina Çano, Florentina Qorri, Marinela Bogdani dhe Ranja Lako. Edhe për vitin 2018 studentët e UNIKO, do të kenë mundësi të aplikojnë dhe të jenë përfitues të bursave Sur-Place.

   


PREZANTIMI I ORGANIZATËS SË TË RINJVE AIESEC NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI”.

Ditën e enjte, datë 7 Nëntor 2017 në ambjentet e Amfiteatrit “Teodor Laço” ne Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë, u zhvillua prezantimi i organizatës më të madhe të të rinjve në botë AIESEC, ky takim u mundësua me ndërmjetësim e Qendrës së Karrierës dhe Alumni dhe bashkëpunimit që kjo organizatë do të ketë me Universitetin “Fan S. Noli” në vazhdim.

Prezantimi i saj u realizua nga Zv. Presidenti i AISEC në Shqipëri Z. Lucas Pozza, së bashku me anëtarët e organizatës në degën e Korçës, Olsi Nune, Erjona Asabella, Erotida Sevo, Vasiliqi Kume. Ata i njohën fillimisht studentët me historikun e krijimit të AIESEC, qëllimin, vlerat, mënyrën e funksionimit dhe më pas mundësite e programeve të praktikave të ndryshme që ofron kjo organizatë për të rinjtë dhe mënyrën e aplikimit, e cila ju shpjegua studentëve në mënyrë të detajuar.

Më tej ata e zgjeruan prezantimin duke folur rreth eksperiencave të tyre personale mbi praktikat e zhvilluara në vende të ndryshme të botës, mundësi këto të siguruara nga vetë organzata.  Në këtë prezantim ishin pjesmarrës studentë nga të gjitha programet e studimit të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë dhe Fakultetit të Ekonomisë, gjatë prezantimit pati bashkëbisedime dhe pyetje të ndryshme nga ana e studentëve për natyrën e praktikave dhe çështje të tjera të cilat nuk ishin të qarta. 

   ​  

PROCREDIT BANK PREZANTOI PËR STUDENTËT E MASTERIT PROFESIONAL NË FINANCË “PROCREDIT ENTRY PROGRAM”

Përfaqësuesit e "ProCredit Bank" zhvilluan një takim në datën 13 Qershor 2017, me studentët e Masterit Financë të Universitetit “Fan S. Noli”, për të prezantuar programin e rekrutimit për të rinjtë “ProCredit Entry program”. Ky program ka në fokus trajnimin e studentëve që diplomohen ose janë diplomuar rishtazi, pavarësisht nga fusha e tyre e studimit dhe që duan të zhvillohen profesionalisht në një bankë.  Përfaqësuesit e bankës thanë se ky program është mundësia e vetme e punësimit në Bankën ProCredit. Gjatë periudhës gjashtë mujore të këtij programi, pjesëmarrësit përfshihen në trajnime dinamike dhe ndërvepruese që karakterizohen nga diskutime të hapura. Zhvillohen projekte e punë në grup si edhe eksperienca praktike në degët e bankës në qytete të ndryshme të vendit. Përfaqësuesit e Bankës ProCredit treguan hapat përzgjedhëse në të cilat kalon program i rekrutimit dhe ftuan studentët të aplikojnë online gjatë gjithë vitit në faqen zyrtare të internetit.

“SI T`I SHNDËRROJMË IDETË NË PROJEKTE KONKRETE BIZNESI” ISHTE TEMA E NJË TRAJNIMI ME STUDENTË TË FAKULTETIT EKONOMIK

Qendra e Karrierës dhe Alumni e Universitetit “Fan S. Noli” në bashkëpunim me Younus Social Business Balkans ditën e enjte në datën 1 qershor 2017, zhvilluan një trajnim me student të Fakultetit Ekonomik. Qëllimi ishte promovimi i programit Social Impact Award për të rinjtë, të cilët kanë një ide për një projekt/biznes social dhe si ta shndërrojnë më pas këtë ide në një biznes konkret. Disa nga temat që u trajtuan kishin lidhje me gjenerimin e ideve, zhvillimin e modelit të biznesit, mënyrën e aplikimit online. Idetë më të mira do të vlerësohen me çmime.

      

“TAKIM INFORMUES PËR PROGRAMIN ERASMUS +”

Studentë të Universitetit “Fan S. Noli” morën pjesë në një takim informues për Programin Erasmus +. Ata u njohën me mundësitë  që ofron ky program për universitetet dhe studentët shqiptarë. Në qendër të diskutimeve ishin çështje të tilla si:

- Shkëmbimet afatshkurtra për stafet dhe studentët

- Projektet “Rritja e kapaciteteve për arsimin e Lartë”

- Projektet Jean Monnet

    

PANAIRI WORK AND STUDY 2017

Universiteti “ Fan S. Noli” me stendën dhe përfaqësuesit e tij ishte pjesë e Panairit “ Work & Study 2017” të organizuar në datat 18,19 , 20 Maj 2017 nga Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit në Pallatin e Kongreseve, Tiranë. Universiteti “ Fan S. Noli” prezantoi për maturantët e të gjitha rretheve programet e studimit që ofron në nivelin Bachelor dhe Master, si dhe shpalosi kriteret e pranim në ciklin e parë të studimeve për vitin akademik 2017- 2018. Për këtë qëllim ishin përgatitur fletpalosje të veçanta. Gjithashtu mikpriti të gjithë të interesuarit për bashkëpunime, sidomos ato kompani që shprehën dëshirën të prezantojnë mundësitë e punësimit për studentët tanë. Kjo veprimtari është kthyer në një traditë që prej vitit 2010. 

         ​

PREZANTOHEN NË UNIVERSITETIN “ FAN S. NOLI” TË KORÇËS BURSAT SUR-PLACE TË OFRUARA NGA WUS

Në datën 20 prill në ambjentet e Sallës së Konferencave “ Teodor Laço” në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë përfaqësues të WUS në bashkëpunim me Qendrën e Karrierës dhe Alumni të Universitetit “ Fan S. Noli” zhvilluan një takim me studentë të viteve III Bachelor dhe viteve II Master, me qëllim prezantim e bursave Sur-Place për studentët shqiptarë. Qëllimi i këtij takimi ishte identifikimi i personave të talentuar dhe mbështetja e tyre për t`u përgatitur në marrjen përsipër të përgjegjësive në fusha të ndryshme. Sic u shpreh Eda Terezi, përfaqësuese e këtij programi, bursat synojnë të mbështesin studentët fitues në bazë të disa kritereve, me një ndihmë ekonomike në vlerën 250 Euro/ muaj për 6 muaj rresht. Në këtë kuadër në muajin Qershor organizohet edhe trajnimi i parë me 30 studentët e përzgjedhur për zonen e Korçës.

  


Promovimi i Universitetit “Fan S. Noli” në Shkollat e Mesme të Qarkut Korçë

Nga data 27 shkurt deri në 10 mars 2017, Qendra e Karrierës dhe Alumni, në Universitetin “Fan S. Noli”, në kuadër të Këshillimit të Karrierës, organizoi vizita në Shkollat e Mesme të Qarkut Korçë me maturantët kandidatë për studentë, në bazë të një grafiku të përcaktuar, i cili u miratua paraprakisht nga Drejtoria Arsimore e Qarkut Korçë.

Këto vizita me përfaqësues të fakulteteve konsistojnë në promovimin e programeve të studimit që ofron universiteti "Fan S. Noli" si dhe ndarjen e fletëpalosjeve informuese për ta. Fakultetet prezantojnë specifikat e programeve te tyre te studimit dhe i ftojnë maturantët të bëhen pjesë e këtij universiteti me vlera e traditë.

Rëndësi e veçantë ju kushtua Kritereve të Pranimit në Ciklin e Parë të Studimeve për vitin akademik 2017-2018, të shpallura nga Universiteti i Korçës, për këtë qëllim ishte përgatitur një fletpalosje, e cila përmbante të gjitha kriteret e vendosura nga vetë departamentet, pesha e mesatares së lëndëve me zgjedhje dhe mesatarja e tre viteve të studimit të ndara në përqindje, maturantët gjithashtu patën mundësi të bëjnë pyetje dhe sqarohen për çdo paqartësi në këtë proces vendimtar për karrierën e tyre të ardhshme.

        


Veprimtaria " Për një qytet më të sigurt " - Në datën 15 Nëntor 2016, studentët e Universitetit “Fan S. Noli’ morën pjesë në aktivitetin Bootcamp të organizuar nga UNDP Albania dhe Inkubatori I Biznesit Korçë

Në datën 15 Nëntor 2016, studentët e Universitetit “Fan S. Noli’ morën pjesë në aktivitetin Bootcamp të organizuar nga UNDP Albania dhe Inkubatori I Biznesit Korçë, të titulluar “ PËR NJË QYTET MË TË SIGURT”. Qëllimi ishte angazhimi i të rinjve në identifikimin e një sfide sigurie që ata hasin në përditshmërinë e tyre në qytetin e Korҁës dhe hartimin e një zgjidhjeje për këtë sfidë. Zgjidhja që u vlerësua më e qëndrueshme dhe interesante për t'u financuar ishte ajo e Programit të Studmit Anglisht viti III me temë “ NDËRGJEGJËSIMI I SHOQËRISË NËPËRMJET ARTIT MURAL” . U vendos që me ndihmën e Bashkisë Korçë, do të evidentohen 3 fasada të qytetit në kryqëzimin e të cilave problemi i sigurisë së qytetarëve është serioz. Aty do të shprehen mesazhe sensibilizuese për uljen e shpejtësisë së automjeteve dhe rreziqe te tjera.
 
   
 

EMRI I STUDENTES : FLORENTINA QORRI
PROJEKTI : IN BETWEEN
 


​​Lexo letren e plote (pdf) (kliko)

FOTO NGA EKSPERIENCA NE PROJEKT
     


Për më shumë informacion mund të kontaktoni me:

Msc. Ersida Çuka
Specialiste
Qendra e Karrierës dhe Alumni

email: ersidacuka@gmail.com
          qk.uniko@gmail.com
          studentcenter@yahoo.com

 

 

Adresa:
Universiteti "Fan S. Noli" Korçë,
Godina e Fakultetit të Ekonomisë, Kati i 5 (pestë)
Zyra 16

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet