Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Kurrikulës, Vlerësimit Institucional dhe Alumni

PLANI VJETOR

Dr. Evis Kapurani – Përgjegjës (CV)

Romeo Terrolli – Specialist i Qendrës së Karrierës dhe Alumni

Ensola Salihaj – Specialist