Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

 “VLERËSIMI I CILËSIVE TË UJIT TË LUMENJVE QË PËRDOREN PËR UJITJEN E FUSHËS SË KORÇËS”

Departamenti i Agronomisë, Fakulteti i Bujqësisë

Koordinator: Prof.as.dr. Adrian Maho

Kohëzgjatja: 7 muaj

Viti: 2024

Qëllimi i projektit: Vlerësimi i cilësive të ujit të lumenjve që përdoren për ujitjen e fushës së Korçës. Objektivat specifikë të projektit: Vlerësimi i gjendjes reale të cilësisë se ujërave sipërfaqësore dhe kontrolli i shkallës së ndotjes së këtyre ujërave.Standardet e ripërdorimin e ujit duke garantuar sigurinë e shëndetit të njerëzve dhe mjedisit dhe duke promovuar ekonominë rrethore.Promovimi i ripërdorimit të ujit në bujqësi bazuar ne standartet e Rregullores se BE-së 2020/741 si një praktikë e qëndrueshme dhe e sigurt, me një potencial të fortë për të luftuar efektet ndryshimet klimatike dhe presionet në rritje mbi burimet natyrore ujore.

Leave a Reply