Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

THIRRJE PËR PROJEKTE 2023 – MBËSHTETJE PËR EKIPET KËRKIMORE NË EVROPËN QENDRORE DHE LINDORE – SER – ECO

FOKUSI:        Agjencia Universitare e Frankofonise ka hapur thirrjen për mbështetje për ekipet kërkimore në Evropën Qendrore dhe Lindoreme qëllim forcimin e kapaciteteve të ekipeve kërkimore në Universitet

QËLLIMI:      Për të kontribuar në ndërtimin e Zonës Evropiane të Kërkimit dhe për të inkurajuar krijimin e rrjeteve ndërkombëtare të kërkimit shkencor frëngjishtfolës, AUF mbështet strukturimin dhe zhvillimin e kërkimit në një kuadër kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe përfshirjen e anëtarëve institucionet në këtë proces, bazuar në:

-Kërkim, strategji, organizim, laboratorë etj. 

-Risi në aktivitetet shkencore, zhvillim, partneritet, transferim dijesh

-Ndërkombëtarizim, bashkëpunim, shkëmbim, etj. 

-Sinergjia e ekipeve kërkimore, rrjetëzimi, partneriteti, etj. 

 FUSHA:       Fushat shkencore prioritare për projektet e paraqitura janë si më poshtë: 

-Inteligjenca artificiale frëngjishtfolëse 

-Zhvillimi i qëndrueshëm 

-Shëndeti, sigurinë ushqimore dhe mjedisi

-Kultura, krijimtaria dhe shoqëria gjithëpërfshirëse.  

APLIKUESI/T: Kjo thirrje është e hapur për ekipet kërkimore ku mund të marrin pjesë kërkues, pedagogë të Universitetit “Fan S. Noli”     

FINANCIMI: Financimi i përgjithshëm në dispozicion për këtë thirrje 10 000 EUR.

KOHËZGJATJA: Projektet do të zbatohen midis datave 01/09/ 2023 dhe 31/08/2024

KRITERET:   -Lidhja e projekt-idesë me inovacionin, komunikimin dhe ndikimin e saj

 në komunitetin kërkimor universitar

-Cilësia e brendshme shkencore e dosjes, qartësia, objektivat e projektit

-Profili i aplikantit dhe grupit të punës

-Kostoja dhe vlera e veprimtarive të parashikuara, buxheti transparent.

AFATI:           Formulari duhet të plotësohet, jo më vonë se data 31/05/2023. 

                        Publikimi i rezultateve do të kryhet në datën 15/07/2023

Dosja e aplikimit duhet të plotësohet online në platformën http://formulaires.auf.org: duke u drejtuar, paraprakisht, pranë Specialistit të Sektorit të Projekteve dhe Bashkëpunimit shkencor, Godina e Rektoratit, Kati II (si dhe projectsuniko@unkorce.edu.al & easabella@unkorce.edu.al.

Leave a Reply