Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

THIRRJE PËR APLIKIM WESTERN BALKANS INNOVATION VOUCHERS

Në kuadër të projektit Policy Answers, Western Balkan shpall thirrjen për aplikime në Programin Pilot, me qëllimin rritjen dhe zhvillimin e Kërkimit Shkencor. Tematika e projektit është “Krijimi i politikave, zbatimi dhe mbështetja e tyre në Ballkanin Perëndimor” dhe fushat në të cilat fokusohet projekti janë Kërkimi dhe Inovacioni.

Projekti “Policy Answers” fokusohet në politikat dhe sistemet e qeverisjes së kërkimit dhe inovacionit në Ballkanin Perëndimor duke mbuluar fushën e arsimit, kulturës, rinisë dhe sportit. Projekti synon të stimulojë aktivitetet e kërkimit dhe inovacionit në institucionet publike kërkimore, në bashkëpunim me Sipërmarjet e Vogla dhe të Mesme në Rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Afati i aplikimit: 26 qershor 2024.

Për më tepër informacione, lutemi, të drejtoheni pranë zyrës së Projekteve dhe Kërkimit Shkencor, Kati II, Godina e Rektoratit.

Gjithashtu, ju mund te vizitoni edhe linkun:

Leave a Reply