Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

KONKURS PËR PERSONEL ADMINISTRATIV

NJOFTIM

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 67,  pika 3, Universiteti “Fan S. Noli” Korçë shpall konkurs për personel administrativ si më poshtë:

1.         Personel administrativ “Specialist” në Degën e Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit në rektorat (një vend)

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojë kandidati janë :

·         Të ketë përfunduar studimet universitare në nivelin Master i Shkencave në një nga degët e fakultetit ekonomik.

·         Të zotërojë një gjuhë të huaj perëndimore.

·         Të zotërojë programet bazë të kompjuterit Word, Excel.

·         Të ketë njohuri dhe eksperiencë në :

–          Legjislacionin tatimor në Republikën e Shqipërisë

–          Ligjin për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë

–          Udhëzimin nr. 2 datë 06.02.2012 i Ministrit të Financave për “Procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar

–          Udhëzimin nr. 30 datë 27.12.2011 i Ministrit të Financave “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar

·         Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

·         Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet si ekonomist.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e mëposhtëm :

1.      Kërkesë për aplikim për vendin e punës.

2.      Curriculum vitae.

3.      Fotokopje të diplomave dhe listave të notave të noterizuara.

4.      Fotokopje të kartës së identitetit.

5.      Fotokopje të diplomës/çertifikatës së gjuhës së huaj dhe të kualifikimeve të tjera të noterizuara.

6.      Fotokopje të librezës së punës ose vërtetime për punët e kryera më parë të vërtetuar nga organet tatimore dhe të sigurimeve shoqërore.

7.      Vlerësim nga punëdhënësi i fundit, nëse ka qënë i punësuar.

8.      Vetëdeklarim mbi gjëndjen gjyqësore.

9.      Deklaratë nga kandidati aplikues për konfliktin e interesit.

10.  Diplomat, çertifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, të shoqërohen me vërtetimin e njohjes dhe njësimit nga MAS, sipas përcaktimit të ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015, neni 92, pika 3.

Dokumentet do të dërgohen në rrugë postare, në adresën, Universiteti “Fan S. Noli” Korçë, Shëtitorja “Rilindasit”

Dokumentet do të dorëzohen brenda 14 ditë kalendarike nga data e publikimit të njoftimit.

Shpallja e fituesit do të bëhet brenda 7 ditëve nga përfundimi i dorëzimit të dokumenteve.  

 

                                                     ADMINISTRATORI

                                                         Enslemvera Zake

Leave a Reply