Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Identifikimi i barrierave që ndikojnë në implementimin e “ekonomisë rrethore” në fermat blegtorale në Shqipëri

AKKSHI-  Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) 2023

Drejtues i projektit: Dr. Dorjan Marku

Departamenti i Agrobiznesit, Fakulteti i Bujqësisë

Kohëzgjatja e projektit: 6 muaj

Përshkrimi i projektit:

Qëllimi i projektit kërkimor është të identifikojë faktorët kryesorë që ndikojnë në zbatimin e “ekonomisë rrethore” në fermat blegtorale në Shqipëri, të ofrojë njouhri të reja mbi fermerët, sipërmarrjet bujqësore dhe të japë rekomandime për institucionet publike.

Objektivat e projektit:

Objektivi i përgjithshëm

  • Identifikimi i faktorëve që ndikojnë perceptimin e fermerëve për implementimin e “ekonomisë rrethore” në fermat blegtorale;

Objektiva specifikë:

  • Adresimi i sfidave me të cilat përballen fermerët e angazhuar në sektorin blegtoral;
  • Të gjenerojë gjetje dhe rekomandime për politika adekuate në mbështetje të fermave blegtorale si instrumenta për zhvillimin e zonave rurale;
  • Përforcimi i dialogut dhe bashkëpunimit ndërmjet grupeve të interesit, shoqërisë civile dhe institucioneve lokale dhe qëndrore;

Leave a Reply