Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Identifikimi i barrierave që ndikojnë në implementimin e “ekonomisë rrethore” në fermat blegtorale në Shqipëri

AKKSHI-  Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) 2023

Drejtues i projektit: Dr. Dorjan Marku

Departamenti i Agrobiznesit, Fakulteti i Bujqësisë

Kohëzgjatja e projektit: 6 muaj

Përshkrimi i projektit:

Qëllimi i projektit kërkimor është të identifikojë faktorët kryesorë që ndikojnë në zbatimin e “ekonomisë rrethore” në fermat blegtorale në Shqipëri, të ofrojë njouhri të reja mbi fermerët, sipërmarrjet bujqësore dhe të japë rekomandime për institucionet publike.

Objektivat e projektit:

Objektivi i përgjithshëm

  • Identifikimi i faktorëve që ndikojnë perceptimin e fermerëve për implementimin e “ekonomisë rrethore” në fermat blegtorale;

Objektiva specifikë:

  • Adresimi i sfidave me të cilat përballen fermerët e angazhuar në sektorin blegtoral;
  • Të gjenerojë gjetje dhe rekomandime për politika adekuate në mbështetje të fermave blegtorale si instrumenta për zhvillimin e zonave rurale;
  • Përforcimi i dialogut dhe bashkëpunimit ndërmjet grupeve të interesit, shoqërisë civile dhe institucioneve lokale dhe qëndrore

Rezultatet që priten të arrihen nga implementimi i aktiviteteve të projekti janë si më poshtë:
Shtimi i njohurive të fermerëve dhe grupeve të tjera të interesit lidhur me përfitimet që sjell aplikimit i “praktikave rrethore” në nivelin e fermës, mungesën e burimeve të pamjaftueshme dhe mjedisin.
Ofrimi i praktikave të bazuara në dëshmi dhe informacion mbi qasjen se si kafshët e fermës kontribuojnë në një sistem ushqimor rrethor.
Të ofrojë dëshmi për institucionet publike mbi mundësitë dhe alternativat që ekzistojnë për të mbështetur fermerët për të zbatuar konceptin e “ekonomisë rrethore” në fermat e tyre.
Të japë ide dhe rekomandime për hapat që duhen ndërmarrë për ndërtimin e sistemeve rrethore agroushqimore dhe bujqësinë në të ardhshmen.
Përforcimi i dialogut dhe bashkëpunimit ndërmjet grupeve të interesit, shoqërisë civile dhe institucioneve lokale dhe qëndrore;
Ndërtimi i sistemeve rrethore agroushqimore në të ardhshmen

VEPRIMTARI:

  1. http://172.16.0.23/identifikimi-i-pengesave-qe-ndikojne-ne-implementimin-e-ekonomise-rrethore-ne-fermat-blegtorale-eshte-projekti-me-i-ri-i-fakultetit-te-bujqesise-i-shpallur-fitues-nga-agjencia-kombetare-e-k/

Leave a Reply