Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Prevalenca e Helicobacter Pylori  në Rajonin e Korçës

AKKSHI-  Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) 2023

Drejtues i projektit: Dr. Zhinzela Qyli

Departamenti i Infermierisë, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane

Kohëzgjatja e projektit: 9 muaj

Përshkrimi i projektit:

Ky projekt ka lidhje me strategjitë  në fushën e Shëndetit Publik dhe ka për qëllim vlerësimin e situatës mbi shkallën e infeksionit të zgjatur nga H.pylori në Rajonin Korçë,  informimin, edukimin dhe orientimin drejt praktikave të duhura që synojnë uljen e prevalencës të H.pylori në popullatë.

Objektivat e projektit:

  • Hartimi i pyetësorëve për pacientët që do testohen
  • Evidentimi i faktorëve që ndikojnë në prevalencën e H.pylori
  • Kryerja e testimeve për antikorpet IgG ndaj H.pylori
  • Prezantimi i rezultateve të projektit

Leave a Reply