Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

ÇËSHTJE PRAKTIKE TË MËSIMIT VIRTUAL-TRAJNIM ONLINE NË KUADËR TË PROJEKTIT VALEU-X

Në datën 17 shtator 2021, në kuadër të projektit VALEU-X u zhvillua një takim online për të diskutuar çështje praktike që lidhen me mësimin virtual. Projekti synon të mbështesë IAL-të shqiptare në adoptimin dhe zbatimin efektiv të aktiviteteve të ndërkombëtarizimit të bazuar në TIK dhe të integrojë IAL-të shqiptare në një rrjet global për “Lëvizshmërinë Virtuale”.

Në këtë takim, të pranishmit diskutuan për mënyrat sesi QVL do të mbështeste procesin e mësimdhënies dhe të nxënit. Së pari, projekti për klasat e bashkëpunimit virtual (VCL) kalon përmes një procesi analize, i cili synon të kuptojë kontekstin e projektit të VCL, duke përfshirë faktorë të tillë si: grupi i synuar, temat mësimore, hapësirën kohore të disponueshme ose mundësitë teknike që më pas mund të jenë plotësisht të zbatueshme në proceset virtuale të mësimdhënies dhe të të mësuarit.

Gjatë takimit u diskutua për lëndët e arsimit të lartë, me qëllim gjetjen, afrimin dhe lehtësimin e procesit të mësimdhënies dhe të nxënit nëpërmjet metodave virtuale, të miratuara për t’i bërë ato më të lehta, fleksibël dhe praktike.

Përkthimi është një lëndë që mësohet në arsimin e lartë në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë dhe duke qenë se është e përfshirë kudo, përgatit studentët për të hyrë në tregun e punës dhe për të trajnuar studentë në fusha të ndryshme. Dr. Eriola Qafzezi, e cila është një nga pedagoget e gjuhës angleze (përkthim) në fakultet, u shpreh se njohuritë në përkthim mund të merren vetëm me punë praktike (projekte përkthimi) dhe me punë bashkëpunuese. VCL mund të ofrojë mbështetjen e saj duke trajnuar e-tutorë dhe duke krijuar punë ekipore, në mënyrë që studentët të marrin pjesë aktive në finalizimin e detyrave të dhëna dhe praktikimin e njohurive të tyre.

Mentorët e takimit theksuan se VCL do të gjejë mënyrat për të kualifikuar edhe grupin e synuar për të zotëruar kualifikimet moderne për të mësuarit, duke u ofruar atyre kompetenca teknologjike, mediatike, menaxhuese dhe drejtuese që u nevojiten për me tepër sukses profesional në ekonominë e globalizuar.

Leave a Reply