Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

THIRRJE PËR APLIKIM WESTERN BALKANS MOBILITY SCHEME: A POLICY ANSWERS PILOT PROGRAMME

Programi Western Balkans shpall thirrjen për aplikim për moblilitet duke synuar nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe mbështetjen e studiuesve në fillimet e karrierës së tyre në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi.  Kjo skemë është e hapur për studentët e Doktoraturës dhe studiuesit Post-Doktoraturë që kanë përfunduar doktoraturat e tyre brenda shtatë viteve të fundit. Sipas Programit ata do të kryejnë punën e tyre kërkimore në ambientet e një institucioni kërkimor publik ose privat, i cili ofron infrastruktura kërkimore (përfshirë infrastrukturën e kërkimit virtual

Programi ofron grante deri në 5,000 euro. Këto grante do të mbështesin projekte në një periudhë të parashikuar nga dy javë deri në gjashtë muaj, duke u mundësuar kërkuesve të angazhohen në aktivitete kërkimore dhe inovative brenda Ballkanit Perëndimor.

Afati i aplikimit: 26 qershor 2024.

Për më tepër informacione, lutemi, të drejtoheni pranë zyrës së Projekteve dhe Kërkimit Shkencor, Kati II, Godina e Rektoratit.

Gjithashtu, ju mund te vizitoni edhe linkun:

Leave a Reply