Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Stafi administrativ

Ndihmësja e Dekanit

Përgjigjet për zbatimin korrekt të detyrave të lëna nga Dekani. Ndihmon  në përgatitjen e materialeve për Dekanin dhe dërgimin e tyre në destinacion, merr dhe tejçon informacion dhe porosi brenda e jashtë fakultetit për problematika të ndryshme, ndjek realizimin e porosive të Dekanit për stafin akademik e administrativ. Ndihmësja e Dekanit përgjigjet për korrespondencën nga protokolli, procesverbalet e mbledhjeve të dekanatit, administrimin e vulës së fakultetit si dhe koordinon takimet e Dekanit me punonjësit, studentët, partnerët, publikun etj.

Znj. Amelita Themeli

e-mail: amelita.themeli@yahoo.com

 


Sekretaria mësimore

Nr.Tel: ++355 822 47922

Znj. Zarife Dhamo (kryesekretare)

e-mail: zdhamo@unkorce.edu.al
            dhamoz@yahoo.com

Znj. Dorina Pojani

e-mail: luadhidorina@yahoo.com

 

Leave a Reply