Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

RRITJA DHE PËRMIRËSMIMI I ROLIT TË QENDRËS NDËRDISIPLINORE TË STUDIMEVE BALLKANIKE

Drejtues i projektit: Dr. Benita Stavre

Kohëzgjatja: 8 muaj

Viti 2022

Qëllimi i projektit:

Synimi i këtij projekti është vënia në funksion të plotë të Qendrës Ndërdisiplinore të Studimeve Ballkanike (QNSB) në ambjentet e Universitetit “Fan S. Noli”, si njësi e karakterit studimor, kërkimor dhe zhvillimor në këtë institucion.Krijimi i kësaj qendre synon përmirësimin e sistemit të kërkimit shkencor, duke synuar rritjen e rezultateve konkrete në fushat që ai mbulon, nxitjen e një qasjeje sa më të mirë midis kërkimit shkencor dhe mësimdhënies dhe realizimin e një kërkimi shkencor sa më cilësor të aftë të konkurrojë në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe do të ndihmojë në rritjen e të ardhurave për shkencën dhe zhvillimin e kërkimit që duhet të jetë një përparësi tjetër e punës kërkimore.

Leave a Reply