Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE, BASHKIA PUSTEC

Bashkia PUSTEC shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategoritë ekzekutive, për pozicionet:

  • Specialist mjedisi, Sektori i Pyjeve dhe i Mjedisit, kategoria: IV-A
  • Specialist arkitekt, kategoria: IV-A

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 10 gusht 2020

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave do të kryhet me postë ose pranë Zyrës së Njësisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, të Bashkisë Pustec.

Për më shumë informacion mbi kriteret, procedurat e aplikimit, dokumentat dhe procesin e konkurrimit klikoni linkun:

http://shkp.gov.al/2020/07/23/bashkia-pustec-vende-te-lira-pune-16/

Leave a Reply