Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË SHKOLLËN VERORE TË ORGANIZUAR NGA UNIVERSITETI ARISTOTELI I SELANIKUT

The Center for Education and Lifelong Learning e Universitetit Aristoteli të Selanikut fton të gjithë të interesuarit të bëhen pjesë e shkollës (kursit) veror me temë:  “Analiza e të dhënave të biznesit”.

Programi synon të përgatisë individët për të kombinuar njohuritë, të dhënat e menaxhimit të biznesit, teknikat e menaxhimit dhe mjetet analitike bazuar në të dhëna statistikore me qëllim vendimmarrjen e duhur të biznesve.

Data e fillimit të kursit: 17/7/2023

Data e përfundimit të kursit: 25/7/2023

Kohëzgjatja e kursit: 24 orë

Kostot e kursit: 130 euro

ECTS: 1.5

Pas përfundimit me sukses të kursit, pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatë.

Aplikimi duhet të kryhet online në:

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni:

adiama@econ.auth.gr

Leave a Reply