Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR CAKTIMIN E DITËS SË HËNË SI DITË PUSHIMI

Rektorati i Universitetit “Fan S. Noli”, pasi diskutoi mbi propozimin e dekanëve të Fakulteteve për caktimin e datës 30.4.2018 si ditë pushimi dhe zëvendësimin në një ditë të shtune, në mbledhjen e datës 25.4.2018,

VENDOSI:

•Të miratojë caktimin e ditës së hënë, datë 30.4.2018, si ditë pushimi.

•Të miratojë zëvendësimin e kësaj dite mësimi në datën 5.5.2018.
•Ky vendim hyn në fuqi menjëherë

REKTORI

Prof. dr. Ali Jashari

Leave a Reply