Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Ndërtimi i laboratorit për kërkime mbi ushqimin dhe identifikimi i metodave të avancuara të analizës së ushqimit.

AKKSHI – Thirrje për aplikim për për projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor (PIKSH) për vitin 2023

Drejtues i projektit: Dr. Redi Buzo

Departamenti i Biologji-Kimisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane.

Përshkrimi i projektit:

Qëllimi i projektit është të ndërtohet një laborator për kërkime mbi ushqimin dhe të identifikohen metodat e avancuara të analizës së ushqimit. Kjo do të përmirësojë njohuritë tona mbi ushqimin dhe sigurinë ushqimore dhe do të mundësojë zhvillimin e produkteve të reja dhe të më cilësisë në sektorin e ushqimit. Këto metoda të avancuara të analizës së ushqimit do të përdoren për të matur cilësinë e ushqimit dhe për të zbuluar ndotjen e mundshme të ushqimit nga agjentët e ndryshëm si bakteriet dhe toksinat.

Për të arritur këtë qëllim, laboratori do të duhet të pajiset me pajisje të sofistikuara dhe të avancuara për analizën kimike dhe mikrobiologjike të ushqimit. Përveç kësaj, do të duhet të ketë një grup punëtorësh të kualifikuar dhe të trajnuar për të kryer analizat dhe për të bërë interpretimin e të dhënave.

Përmes laboratorit të kërkimeve mbi ushqimin, do të mund të identifikohen potencialet e ushqimit në të përmirësuar cilësinë e tij dhe për të zhvilluar produkte të reja të ushqimit me cilësi më të lartë. Një laborator i tillë do të ndihmojë edhe në zbulimin e rreziqeve të mundshme të sigurisë ushqimore dhe në ndërhyrjen me masa të duhura për t’i parandaluar ato.

Në këtë mënyrë, projekti do të ndikojë në përmirësimin e jetës së qytetarëve duke ofruar produkte ushqimore më të shëndetshme dhe më cilësore, si dhe në rritjen e konkurrueshmërisë së sektorit të ushqimit në tregun e brendshëm dhe të jashtëm.

Ky laborator do të jetë vendi ku shkencëtarët dhe ekspertët e ushqimit do të punojnë për të zhvilluar teknologji të reja për analizën e ushqimit dhe për të vlerësuar cilësinë dhe sigurinë e ushqimit. Kërkimet e këtij laboratori do të ndihmojnë në rritjen e kuptimit tonë për lidhjen midis ushqimit dhe shëndetit dhe do të ndihmojnë në përmirësimin e prodhimit dhe procesit të furnizimit të ushqimit në treg.

Në fund, qëllimi i këtij projekti është të sigurojë që konsumatorët të kenë akses në ushqim të shëndetshëm dhe të sigurtë, ndërsa industritë e ushqimit të kenë një mjet të rëndësishëm për të siguruar cilësinë dhe sigurinë e produktit të tyre..

Objektivat e projektit:

Objektivat e projektit të ndërtimit të laboratorit për kërkime mbi ushqimin dhe identifikimin e metodave të avancuara të analizës së ushqimit mund të përfshijnë:

  1. Ndërtimi i një laboratori modern dhe të pajisur me teknologji të avancuar për kërkime mbi ushqimin.
  2. Identifikimi dhe përdorimi i metodave më të avancuara të analizës së ushqimit: Objektivi kryesor i projektit është identifikimi dhe përdorimi i metodave të avancuara të analizës së ushqimit për të vlerësuar cilësinë dhe sigurinë e ushqimit. Këto metoda do të përfshijnë teknologji të reja dhe teknologji të përmirësuara për të zbuluar ndotjen e mundshme të ushqimit nga agjentët e ndryshëm si bakteriet dhe toksinat.
  3. Testimi dhe validimi i metodave të reja të analizës së ushqimit në laboratorin e krijuar.
  4. Zhvillimi i protokolleve të standardizuara për analizën e ushqimit dhe ofrimi i tyre si burim i besueshëm për industrinë e ushqimit dhe autoritetet e ushqimit.
  5. Publikimi i rezultateve të kërkimeve në revista shkencore dhe prezantimi i tyre në konferenca të specializuara për të ndarë rezultatet e kërkimeve me komunitetin shkencor.
  6. Bashkëpunimi me industrinë e ushqimit dhe autoritetet e ushqimit për të ndihmuar në përmirësimin e cilësisë dhe sigurisë së ushqimit dhe në sigurimin e mirëqenies së konsumatorëve.
  7. Ngritja e nivelit të dijes dhe ndërgjegjësimit për rëndësinë e cilësisë dhe sigurisë së ushqimit në publikun e gjerë.
  8. Ndihma në zhvillimin e politikave dhe legjislacionit të mirëqenies së ushqimit dhe në sigurimin e një mjedisi të sigurt dhe të shëndetshëm të prodhimit dhe konsumimit të ushqimit.

Leave a Reply