Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Mbështetje për kërkimin shkencor frankofon në Evropën Qendrore dhe Lindore – RESCI-ECO- THIRRJA PËR PROJEKTE 2024  në kuadër të 30 vjetorit të AUF-ECO

Agjencia Universitare e Frankofonisë ka hapur një thirrje për mbështetje për kërkuesit shkencorë frankofonë në Evropën Qendrore dhe Lindore nga data 1 shkurt deri më 31 mars 2024.

Për të kontribuar në ndërtimin e Zonës Evropiane të Kërkimit Shkencor dhe për të inkurajuar krijimin e rrjeteve ndërkombëtare të kërkimit frankofon, Agjencia Unviersitare e Frankofonise mbështet strukturimin dhe zhvillimin e kërkimit në një kuadër kombëtar dhe ndërkombëtar dhe përfshirjen e anëtarëve të saj në këtë proces.

Kjo mbështetje nga AUF do të synojë të forcojë kapacitetin e studiuesve të ECO në:

• kërkimi – strategji, organizim, laboratorë etj.

• risi në aktivitetet shkencore – vizibilitet, partneritet, transferim njohurish, etj.

• ndërkombëtarizim – bashkëpunim, etj.

• sinergjia e ekipeve kërkimore – rrjetëzimi, partneriteti, etj.

Thirrja është e hapur për të gjitha fushat disiplinore prioritare për projektet që nxisin inovacionin dhe transferimin e njohurive dhe aftësive, për projektet kërkimore të lidhura me prioritetet socio-ekonomike të rajonit ECO (aspektet ekonomike, shëndetësore, sociale, mjedisore, kriza dhe menaxhimi i fatkeqësive, akademikët në situata rreziku, etj.) që synojnë të kontribuojnë në sfidave e kohës dhe që kanë një ndikim afatshkurtër ose afatgjatë.

Për më shumë detaje klioni në linkun e mëposhtëm: 

Për informacione të mëtejshme drejtohuni pranë Specialistit të Sektorit të Projekteve dhe Kërkimit shkencor, Godina e Rektoratit, Kati II (si dhe projectsuniko@unkorce.edu.al & easabella@unkorce.edu.al.

Leave a Reply