Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“EKSPLORIMI I SHKRIMIT AKADEMIK DHE INTEGRITETIT”-WORKSHOP ME STUDENTË TË VITIT II DHE III TË PROGRAMIT TË STUDIMIT “BACHELOR” NË “GJUHË ANGLEZE”

Në datën 23 maj 2024 në mjediset e Bibliotekës Shkencore të Universitetit “Fan S. Noli” u zhvillua workshopi me temë: “Eksplorimi i shkrimit akademik dhe integritetit”. Pjesëmarrës ishin studentë të vitit II dhe III të programit të studimit “Bachelor” në “Gjuhë Angleze”.

Objektivi kryesor i ëorkshop-it ishte diskutimi i praktikave më të mira në shkrimin akademik dhe standardet e integritetit akademik për të përmirësuar shkrimin e studentëve.

Workshop-i nisi me prezantimet nga felloëship Marissa Foti që u pasuan nga pedagogia, dr. Dorela Kaçauni dhe nga vullnetarja e Korpusit Amerikan të Paqes Letitia Jenkins.

Temat kryesore kishin të bënin me integritetin akademik në një kontekst global, diskutimin e 5 hapave për të cituar siç duhet burimet, praktikën e gjetjes dhe identifikimit të burimeve shkencore, të besueshme dhe me reputacion duke përdorur metodën CRAAP, eksplorimi i mjeteve të dobishme të AI për të krijuar një faqe “vepra të cituara” dhe rishikimi i burimeve rreth studimit jashtë vendit dhe shkrimit të esesë së kolegjit.

Pjesëmarrësit u angazhuan në punë praktike ndërvepruese, të tilla, si: futja e duhur e citimeve në tekst dhe analizimi i katër burimeve të ndryshme, të cilat lehtësuan kuptimin më të thellë dhe zbatimin praktik të koncepteve të diskutuara. Reagimet nga pjesëmarrësit ishin shumë pozitive, duke theksuar dobinë e tij në shkrimin e punimeve të tezës së vitit të tretë.

Ky workshop arriti objektivat e tij dhe pjesëmarrësit shprehën interes për të ndjekur sesionet e ardhshme me tema të ngjashme.

Planet për veprimtaritë vijuese përfshijnë bashkëpunime me studentët dhe krijimin e një qendre shkrimi në Universitet.

Leave a Reply