Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

UDHEZIME PER ORGANIZIMIN E SESIONIT TE PROVIMEVE

DISA NGA TË DREJTAT DHE DETYRAT E STUDENTËVE NË SISTEMIN DIXHITAL TË VLERËSIMIT

 1. Studentët e viteve të para në të gjitha programet dhe ciklet e studimeve duhet të regjistrohen vetë online, brenda afateve të përcaktuara nga QSHA
 2. Gjatë regjistrimit të vendosë të dhëna reale të cilat do të përdoren edhe për pajisjen e tij me librezën studentore, suplementin dhe diplomën përkatëse.
 3. Të dorëzojë brenda afatit në sekretarinë mësimore faturën e pagesës për tarifën e regjistrimit, duke u pajisur njëkohësisht me vërtetimin e regjistrimit dhe numrin e matrikullimit.
 4. Të kryejë brenda afatit pagesën në lidhje me tarifën e shkollimit, duke mos u penalizuar kështu, në lidhje me futjen e tij në provime.
 • Për studentët me kohë të plotë afati i pagesës së tarifës së shkollimit është 31 janari i çdo viti të ri akademik, ndërsa për programet e studimit me sezon jo të rregullt (master) afati i pagesës është deri 10 ditë para datës së provimit të parë.
 1. Ka leje për të parë orarin.
 2. Sheh grafikun dhe datat e provimeve.
 3. Sheh syllabuset e lëndëve të programit të studimit të publikuara nga pedagogët.
 4. Mund të shikojë notat dhe kreditet e provimeve.
 5. Mund të pajiset në kohë reale me vërtetime studentore në zyrën e informacionit të fakultetit përkatës.

Studenti provimet dhe libreza e tij ne sistemin dixhital te vleresimit ESSE3….kliko

 

PROCEDURA DHE RREGULLAT PER RREGJISTRIMIN E STUDENTEVE  NE SEZONET E RREGULLTA (SEZONI I DIMRIT DHE SEZONI I VERES)

Keto percaktime janë unike për të gjitha fakultetet dhe programet e studimit.

 • Në sezonin e provimeve te dimrit dhe veres studentet duhet te rregjistrohen nga sekretarite mesimore ne lendet qe do te japin provim.
 • Në provimet sezonit te dimrit dhe veres marin pjese dhe studentet perserites. (studente te cilet gjate vitit akademik te meparshem nuk kane plotesuar numrin e duhur te krediteve per te kaluar si studente te rregullt ne vitin akademik aktual, por qe jane rregjistruar paraprakisht ne kete vit akademik si perserites, kane frekuentuar lenden dhe kane paguar tarifat per kete vit akademik ku ata jane perserites********).

Këta studente do te futen ne procesverbale se bashku me studentet e rregullt pavaresisht nëse kanë paguar apo jo tarifën e studimit deri me 31 janar. Kjo bëhet për arsye të vendosjes nga ana e pedagogut e pikëve të vlerësimit të vazhduar. Në të gjitha rastet studentët duhet patjetër të jenë regjistruar në vitin akademik aktual.

Shenim: Ne sezonin e provimeve te dimrit apo veres nuk duhet te vendosen (gabimisht) ne procesverbale studente te cilet nuk kane marre  ndonje lende nga viti akademik i meparshem.

Keta studente qe mund te jene ne vit te dyte apo te trete dhe patjeter duhet te kene paguar tarifen e shkollimit per vitin akademik aktual deri me 31 janar, kane te drejte qe ne sezonin Plotesues (te mbarturave, mars-prill) te rregjistrohen per lendet te cilat nuk i kane mare gjate vitit te kaluar (por i kane frekuentuar).

 

PROCEDURA DHE RREGULLAT PER RREGJISTRIMIN E TE GJITHE STUDENTEVE TE VITIT II BACHELOR NE SEZONIN PLOTËSUES ( RIPROVIME-VJESHTE 2020)

Keto rregulla jane unike per te gjithe studentet e viteve te dyta,  ne te gjitha programet e studimit: BACHELOR te cilet jane te rregjistruar dhe vazhdojne rregullisht studimet ne vitin akademik 2019-2020.

Per sezonin e te mbarturave 2019-2020 kane te drejte te rregjistrohen vetem studentet e vitit te dyte, ne te gjitha programet bachelor te cilet jane te regjistruar paraprakisht ne vitin akademik 2019-2020:

Studentet qe aktualisht jane ne vit te dyte mund te japin provime vetem nga lendet e vitit te I te cilat i kane frekuentuar paraprakisht.

Studentet duhet te rregjistrohen vete ne lendet qe do te japin provim. Me poshte tregohet rregullat e rregjistrimit.

 1. Sezoni plotesues per vitin akademik 2019-2020 eshte: 18 shtator – 23 shtator 2020.
 2. Regjistrimi i studenteve duhet te filloje qe nga data 18 shtator dhe zgjat deri me 20 shtator 2020.
 3. Sa data provimesh do te jene ?………………………………………………………………..(3) (21 shtator, 22 shtator dhe 23 shtator)
 4. Per nje lende te caktuar sa data provimesh do te lihen ?…………………………….(1)
 5. Ne sa provime do te futet studenti ne nje dite ?…………………………………..( deri ne 3 provime ne orare te ndryshme)
 6. Sa provime mund te jape studenti ne sezonin e te riprovimeve?………………………(deri ne 6)
 7. Studenti mund te prenotohet vetem nje here per te njejtin provim.
 8. Per sezonin e te riprovimeve  rregjistrimi i studenteve per provime do te perfshije periudhen 18 shtator – 20 shtator 2020.
 9. Pas kesaj date asnje student nuk mund te kryeje veprime per rregjistrime ne provimet e sezonit te te riprovimeve 2019-2020.

Regjistrimet ne provimet e sezonit te riprovimeve (vjeshte 2020)  duhet te kryhet nga vete studenti (online). 

Kujdes****. Pas dates se provimit studentet nuk mund te rregjistrohen per provim ne kete sezon.

*****Studentet duhet te rregjistrohen vete ne lendet qe do te japin provim. Me poshte tregohet me detaje rregullat e rregjistrimit….. kliko

 

PROCEDURA DHE RREGULLAT PER RREGJISTRIMIN E STUDENTEVE  TE PROGRAMEVE NE SEZONIN E PARADIPLOMIMIT (KORRIK  2018-2019)

Sezoni ParaDIPLOME  fillon me 15 korrik dhe do kete dy data provimi (17 korrik dhe 18 korrik).

Regjistrimi i studenteve do te kryhet nga vete studentet ne 15 -16 korrik 2019.

Ne kete sezon kane te drejte te regjistrohen vetem studentet te cilet kane deri 3 lende pa kaluar, te cilat patjeter qe duhet ti kene te frekuentuara.

Studenti duhet te rregjistrohet vete ne provimet e ketij sezoni.

Procedura eshte e njejte me rregjistrimin e tyre ne provimet e sezonit te vjeshtes.

Kujdes****. Pas dates se provimit studentet nuk mund te rregjistrohen per provim ne kete sezon.

 

Cilet student kane te drejte te rregjistrohen ne sezonin e paradiplomes ?

1. Studenti duhet te jete DIPLOMANT – Mesazhi qe i nxjerr system kur studenti nuk ploteson kete kusht eshte: “Ju nuk jeni ne kursin e fundit. Ky sezon i dedikohet vetëm studentëve që janë për t’u diplomuar”

2. FREK_GJITHE_LENDET – Studenti duhet te kete frekuentuar gjithe lendet qe ka ne libreze. Mesazhi qe i nxjerr sistemi studentit eshte: “Për t’u prenotuar në këtë sezon, duhet të keni frekuentuar të gjitha veprimtaritë mësimore të planit tuaj.”

3. MAX_3_RIPROVIME – Studenti mund te kete maksimumi 3 lende pa kaluar (pervec provimit te formimit apo tezes). Mesazhi qe i nxjerr sistem kur studentit eshte “Për t’u prenotuar në këtë sezon, duhet të mos keni kaluar maksimumi 3 veprimtari mësimore të planit tuaj.”

4. 1_PREN_X_LENDE – Vetem 1 prenotim per ate lende. Mesazhi qe i nxjerr sistemi kur studenti nuk ploteson kete kusht eshte: “Egziston një prenotim për këtë veprimtari. Studenti nuk mund të prenotohet më shumë se një herë për këtë veprimtari.”

5. Studenti ka te drejte te prenotoje maksimumi deri 2 provime ne dite.

6. Pra ne kete sezon rregjistrohen vetem studentet diplomante te cilet kane gjithsej vetem deri ne tre lende te cilat duhet ti kete frekuentuar por nuk i ka mare gjate gjithe ciklit te studimit.

Shenim: Studenti duhet te verifikoje ne fillim nese ka lende te pafrekuentuara, apo qe nuk i ka mare, para se te rregjistrohet ne sezonin e paradiplomimit.

 

PROCEDURA DHE RREGULLAT PER RREGJISTRIMIN E STUDENTEVE  TE VITEVE II, III, NE SEZONIN E RIPROVIMEVE (PRILL 2020-2021)

Keto rregulla jane unike per te gjithe studentet e viteve te dyta, te treta, ne te gjitha ciklet e studimit: JP-KP, BA-KP, MP dhe MSC te cilet jane te rregjistruar dhe vazhdojne rregullisht studimet ne vitin akademik 2020-2021.

Per sezonin e riprovimeve (te mbarturave) 2020-2021 kane te drejte te rregjistrohen vetem studentet e vitit te dyte, te trete, te cilet jane te regjistruar paraprakisht ne vitin akademik 2020-2021 dhe kane provime te mbartura nga vitet akademike te meparshme.

Theksojme se ne kete sezon keta studente mund te japin vetem provime nga lendet te cilat nuk i kane mare gjate viteve akademike te meparshme.

Studentet duhet te rregjistrohen vete ne lendet qe do te japin provim. Me poshte tregohet rregullat dhe procedura e rregjistrimit.

 1. Sezoni i te mbarturave per vitin akademik 2020-2021 eshte: 09 prill – 14 prill 2021.
 2. Sa data provimesh do te jene ?………………………………………………………………..(3) (12 prill, 13 prill dhe 14 prill)
 3. Per nje lende te caktuar sa data provimesh do te lihen ?…………………………….(1)
 4. Ne sa provime do te futet studenti ne nje dite ?…………………………………..( deri ne 3 provime ne orare te ndryshme)
 5. Sa provime mund te jape studenti ne sezonin e te mbarturave?………………………(deri ne 6)
 6. Studenti mund te prenotohet vetem nje here per te njejtin provim.
 7. Per sezonin e te mbarturave  rregjistrimi i studenteve per provime do te perfshije periudhen 09 prill – 11 prill 2021. 
 8. Pas kesaj date asnje student nuk mund te kryeje veprime per rregjistrime ne provimet e sezonit te te mbarturave 2020-2021.

Per me shume informacion klikoni ne linket e meposhtme:

Rregullat per regjistrimin e studenteve  ne sezonin e riprovimeve …..kliko

Procedura per regjistrimin e studenteve ne sezonin e riprovimeve…..kliko

 

PROCEDURA DHE RREGULLAT PER RREGJISTRIMIN E TE GJITHE STUDENTEVE  NE SEZONIN E VJESHTES

Keto procedura jane unike per studentet e cikleve te studimit: PP, BA, MP dhe MSC, sipas udhezimit bashkengjitur:

Per sezonin e vjeshtes 2019-2020 studentet duhet te rregjistrohen vete ne lendet qe do te japin provim. Me poshte tregohet rregullat dhe procedura e rregjistrimit ne sezonin e vjeshtes 2019-2020.

Rregullat per regjistrimin e studenteve  ne sezonin e vjeshtes 2019-2020…..kliko

Procedura per regjistrimin e studenteve ne sezonin e vjeshtes…..kliko

 

PROCEDURA DHE RREGULLAT PER RREGJISTRIMIN E STUDENTEVE  NE SEZONIN E PARADIPLOMIMIT VJESHTË  2019-2020

 • Sezoni ParaDIPLOME i vjeshtes fillon me 17 tetor dhe do kete dy data provimi 19-20 tetor 2020.
 • Regjistrimi i studenteve duhet te filloje qe nga data 17 dhe zgjat deri me 18 (nje dite para provimit).
 • Ne kete sezon kane te drejte te regjistrohen vetem studentet te cilet kane deri 3 lende pa kaluar nga vitet e kaluara, te cilat patjeter qe duhet ti kene te frekuentuara.
 • Studenti duhet te rregjistrohet vete ne provimet e ketij sezoni.
 • Procedura eshte e njejte me rregjistrimin e tyre ne provimet e sezonit te vjeshtes

Kujdes****. Pas dates se provimit studentet nuk mund te rregjistrohen per provim ne kete sezon.

Cilet student kane te drejte te rregjistrohen ne sezonin e paradiplomes ?

1. Studenti duhet te jete DIPLOMANT – Mesazhi qe i nxjerr system kur studenti nuk ploteson kete kusht eshte: “Ju nuk jeni ne kursin e fundit. Ky sezon i dedikohet vetëm studentëve që janë për t’u diplomuar”

2. FREK_GJITHE_LENDET – Studenti duhet te kete frekuentuar gjithe lendet qe ka ne libreze. Mesazhi qe i nxjerr sistemi studentit eshte: “Për t’u prenotuar në këtë sezon, duhet të keni frekuentuar të gjitha veprimtaritë mësimore të planit tuaj.”

3. MAX_3_RIPROVIME – Studenti mund te kete maksimumi 3 lende pa kaluar (pervec provimit te formimit apo tezes). Mesazhi qe i nxjerr sistem kur studentit eshte “Për t’u prenotuar në këtë sezon, duhet të mos keni kaluar maksimumi 3 veprimtari mësimore të planit tuaj.”

4. 1_PREN_X_LENDE – Vetem 1 prenotim per ate lende. Mesazhi qe i nxjerr sistemi kur studenti nuk ploteson kete kusht eshte: “Egziston një prenotim për këtë veprimtari. Studenti nuk mund të prenotohet më shumë se një herë për këtë veprimtari.”

5. Studenti ka te drejte te prenotoje maksimumi deri 2 provime ne dite.

6. Pra ne kete sezon rregjistrohen vetem studentet diplomante te cilet kane gjithsej vetem deri ne tre lende te cilat duhet ti kete frekuentuar por nuk i ka mare gjate gjithe ciklit te studimit.

Shenim: Studenti duhet te verifikoje ne fillim nese ka lende te pafrekuentuara, apo qe nuk i ka mare para se te rregjistrohet ne sezonin e paradiplomimit.

 

PROCEDURA DHE RREGULLAT PER RREGJISTRIMIN E STUDENTEVE  NE SEZONIN E DIPLOMIMIT PRILL  2020-2021

Sezoni DIPLOMIMIT Prill 2020-2021 per programet “Bachelor”, “Programe 2-vjecare Profesionale”, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” te percaktuara sipas cdo fakulteti, do te kryhet ne periudhen 21/04/2021 deri 22/04/2021. Per programet “BACHELOR” dhe “Programe 2-vjecare Profesionale” data e diplomimit do te jete  21/04/2021. Kurse per programet Master (MP dhe MSC) data e provimit te diplomimit do jete 22/04/2021.

 • Per sezonin e diplomimit rregjistrimi i studenteve do te kryhet online nga vete studentet nga data 18/04/2021 deri 20/04/2021 per studentet e programeve:
  •  “Bachelor”,
  • “Programe 2-vjecare Profesionale”
 • dhe nga data 19/04/2021 deri 21/04/2021 per studentet e programeve:
  • “Master Profesional”
  • “Master i Shkencave”
 • Pas kesaj date asnje student nuk mund te kryeje veprime per rregjistrime ne provimet e ketij sezoni.
 • Procedura dhe menyra e rregjistrimit do te afishohen ne monitoret e cdo fakulteti dhe ne websitin e universitetit ne linkun: “ Udhëzime për organizimin e sezonit të provimeve ”.
 • Ne provimet e sezonit te diplomes nuk do te lejohen studentet qe nuk kane shlyer detyrimin e pageses se tarifes se shkollimit.
 • Kujtojme se per tu rregjistruar ne sezonin e diplomimit, te gjithe studentet duhet te jene te pasjisur me te dhenat personale qe ata kane vendosur gjate procedures se rregjistrimit te tyre prane fakultetit ku ata studiojne. N.q.s studentet hasin veshtiresi me keto te dhena atehere duhet te komunikojne me sekretarite e departamenteve te fakultetit perkates per tu njohur me to.
 • Pedagoget dhe sekretarite mesimore duhet te kene ngarkuar ne sistem te gjitha procesverbalet e provimeve qe u perkasin ketyre programeve deri me daten 18/04/2021, perndryshe, asnje student nuk do te mund te rregjistrohet ne provimin e  diplomimit.
 • Studenti ne librezen e tij duhet te kete te gjitha lendet te vleresuara me note kaluese (me perjashtim te provimit te temes se diplomes).

Cilet studente kane te drejte te rregjistrohen ne sezonin e diplomes?

1.  Studenti duhet te jete DIPLOMANT – pra kontrollohet qe kursi i studentit te jete i barabarte me vitin e fundit te kohezgjatjes se programit. Mesazhi qe i shfaqet studentit eshte “Ju nuk jeni ne kursin e fundit. Ky sezon i dedikohet vetëm studentëve që janë për t’u diplomuar”

Per shkak te kushteve te vendosura nga sistemi  lidhur me kete sezon, ata qe nuk plotesojne kriteret nuk do te mund te prenotohen dot. Per kete arsye studenti duhet te verifikoje ne fillim nese ka lende te pafrekuentuara, apo qe nuk i ka kaluese, para se te rregjistrohet ne sezonin e diplomimit.

Rregullat per regjistrimin e studenteve diplomante ne sezonin e diplomimit prill 2021…..kliko

Procedura per regjistrimin e studenteve diplomante ne sezonin e diplomimit…..kliko

Leave a Reply