Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“TË MËSUARIT BASHKËPUNUES VIRTUAL NË PRAKTIKË” ISHTE TEMA E SEMINARIT II TË ORGANIZUAR NGA TU DRESDEN, GJERMANI ME PJESËMARRJEN E STAFIT AKADEMIK DHE ADMINISTRATIV TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” NË KUADËR TË PROJEKTIT VALEU-X

Në datën 1 nëntor 2022 në mjediset e Rektoratit, trajnuesit Mattis Altmann dhe Samuel Reeb trajtuan të mësuarit bashkëpunues virtual, dimensionet e projektimit të Mësimit Virtual Bashkëpunues si elemente thelbësore të dizajnimit të një përvoje mësimore online etj.

Workshopi ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin për sfidat gjatë procesit të projektimit dhe të ofrojë zgjidhje për zbatimin e veprimtarive të të nxënit në bashkëpunim me fokus në Mobilitete Virtuale dhe Ndërkombëtarizimin në institucion.

Leave a Reply