Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Shtator 2018

Month

NJOFTIM Bazuar në ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 67,  pika 3, Universiteti “Fan S. Noli” Korçë shpall konkurs për personel administrativ si më poshtë: 1.         Personel administrativ “Specialist” në Degën e Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit në rektorat...
Read More
 Urdhër Nr.418 datë 20.09.2017 për caktimin e datës së fillimit të vitit akademik 2017-2018 në institucionet e arsimit të lartë (kliko) (pdf)
Read More
BAZUAR NË UDHËZIMIN NR. 18, DATË 16.08.2017  PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 15, DATË 19.05.2017 “PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E...
Read More
KRITERET E PRANIMIT PËR PROGRAMET E CIKLIT TË PARË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018 Bazuar në Ligjin Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” neni 74, pika 2, ju lutemi gjeni bashkëngjitur tabelën që specifikon detajimet e secilit program studimi, sipas propozimeve të Njësive Bazë...
Read More
Të nderuar studentë! Janë hapur aplikimet e programit të bursave Chevening për vitin akademik 2018-2019. Ky program u mundëson udhëheqësve të ardhshëm të ndjekin studimet master në çdo universitet të Mbretërisë së Bashkuar. Bursa mbulon tarifat e shkollimit, shpenzimet e jetesës, financon udhëtimin Shqipëri- Mbretëri e Bashkuar (vajtje-ardhje), si edhe një kuotë për përgatitjen e...
Read More