Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

TARIFAT E SHKOLLIMIT VITI AKADEMIK 2019-2020

     

TARIFAT E PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

 

Tarifat vjetore të shkollimit për çdo program studimi të ciklit të parë (BACHELOR)

  Tarifa vjetore për program të parë Tarifa vjetore për program të  dytë
Gjuhë-Letërsi 20,000 111,812
Gjuhë dhe kulturë frënge 15,000 135,730
Gjuhë Angleze 20,000 111,812
Mësuesi për Arsimin Fillor 20,000 111,812
Mësuesi për Arsimin Parashkollor 20,000 111,812
Histori-Gjeografi 20,000 111,812
Filozogi-Sociologji 20,000 111,812
Matematikë-Fizikë 20,000 111,812
Matematikë-Informatikë 20,000 111,812
Biologji-Kimi 20,000 111,812
Teknologji-Informacioni 20,000 111,812
Infermeri e Përgjithshme 20,000 233,916
Mami (Infermier) 20,000 233,916
Administrim dhe Politika Sociale 20,000 233,916
Financë – Kontabilitet 20,000 86,374
Menaxhim 20,000 86,374
Administrim Biznesi në Marketing 20,000 86,374
Administrim Biznesi në Turizëm 20,000 86,374
 Agroushqim 20,000 86,374
Menaxhim Agrobiznesi 15,000 86,374
Inxhinieri Agronomike 15,000 86,374
Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë 20,000 86,374
Biznes dhe Tregti 20,000 86,374
Informatikë Biznesi 20,000 86,374
Ekonomiks 20,000 86,374

Tarifat vjetore të shkollimit për programet e studimit të karaterit profesional 2-vjeçar  pas arsimit të mesëm

Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme 20,000 20,000
Menaxhim Biznesi Bujqësor 20,000 20,000
Teknika e prodhimit të farave dhe fidanëve 20,000 20,000
Menaxhim veterinar 20,000 20,000
Shërbim Social  20,000 20,000
Mbështetës zyre për komunikim, bibliotekë dhe arkiv 20,000 20,000
Asistent Menaxher 20,000 20,000

Tarifat vjetore të shkollimit për programet e ciklit të dytë “MASTER PROFESIONAL”

  Tarifa për kredit për program të parë Tarifa për kredit për program të  dytë
“Mësues për Arsimin e Mesëm të Lartë në “Gjuhë-Letërsi” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin e Mesëm të Lartë në “Gjuhë Angleze” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin e Mesëm të Lartë në Histori-Gjeografi” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin Fillor” 1,000 1,200
“Mësimdhënie për mësuesit e shkollave profesionale” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin e Mesëm në “Filozofi dhe Shkenca Sociale” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin e Mesëm në “Matematikë dhe Informatikë-Fizikë” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin e Mesëm në “Biologji-Kimi” 1,000 1,200
“Sistemet Moderne të Telekomunikacionit dhe Teknologjitë e Internetit” 1,000 1,200
Infermieristikë 1,000 1,200
Financë – Kontabilitet 1,000 1,200
Marketing 1,000 1,200
Turizëm 1,000 1,200
Administrim Biznesi 1,000 1,200
Zhvillim i integruar rural 1,000 1,200
Administrim Publik 1,000 1,200
Bankë dhe Sigurime 1,000 1,200
Inxhineri Agrare Profil Hortikulturë 1,000 1,200
Cilësia dhe Siguria Ushqimore 1,000 1,200
Guidë Turistike 1,000 1,200

Tarifat vjetore të shkollimit për programet e ciklit të dytë “MASTER I SHKENCAVE”

Filozofi-Sociale 1,250 1,500
Financë 1,250 1,500
Administrim biznesi në Turizëm dhe Mikpritje 1,250 1,500
Mjekësi e Bimëve 1,250 1,500
Kulturë, Media dhe Editim 1,250 1,500
     
     
* Shënim: Studentët përsëritës në programet e ciklit të dytë  do të paguajnë të njëjtën tarifë për kredit, njësoj si studentët e rregullt.

Tarifa e regjistrimit paraprak 1600 lekë/student në programet Bachelor dhe Profesionale

Tarifa e regjistrimit paraprak 2500 lekë/student në programet e studimit Master

Tarifa e regjistrimit paraprak 3000 lekë/student në programet e dyta të studimit

Tarifa e regjistrimit për konkurim në programin “Edukim Fizik dhe Sporte” do të jetë 5000 lekë/student