Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Vendime të bordiT të admninistrimit

VENDIME TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimet e Bordit të Administrimit të Universitetit “Fan S. Noli” Korçë, gjatë vitit 2018 janë:

 1. Vendim nr. 983, date 17.7.2020
 2. Vendim nr. 501, date 30.09.2020
 3. Vendim nr. 497, date 30.09.2020
 4. Vendim nr. 398, date 21.02.2020
 5. Vendim nr. 371, date 10.08.2020
 6. Vendim nr. 311, date 17.07.2020
 7. Vendim nr. 310, date 17.7.2020
 8. Vendim nr. 308, date 17.7.2020
 9. Vendim nr. 250, date 03.06.2020
 10. Vendim nr. 248, date 03.06.2020
 11. Vendim nr. 217, date 12.05.2020
 12. Vendim nr. 216, date 12.05.2020
 13. Vendim nr. 163, date 03.03.2020
 14. Vendim nr. 162, date 03.03.2020
 15. Vendim nr. 161, date 03.03.2020
 16. Vendim nr. 160, date 03.03.2020
 17. Vendim nr. 158, date 03.03.2020
 18. Vendim nr. 107, date 12.02.2020
 19. Vendim nr. 105, date 12.02.2020
 20. Vendim nr. 103, date 12.02.2020
 21. Vendim nr. 64, date 28.01.2020
 22. Vendim nr. 63, date 28.01.2020
 23. Vendim nr. 62, date 28.01.2020
 24. Vendim nr. 22, date 10.01.2020
 25. Vendim nr. 19, date 09.01.2020
 26. Vendim nr. 18, date 09.01.2020
 27. Vendim nr. 17, date 09.01.2020
 28. Vendim nr. 16, date 09.01.2020
 29. Vendim nr. 15, date 09.01.2020
 30. Vendim nr. 14, date 09.01.2020
 31. Vendim nr. 13, date 09.01.2020
 32. Nr. 628, date 25.11.2019
 33. Nr. 550, date 16.10.2019
 34. Nr. 432, date 03.09.2019
 35. Nr. 431, date 03.09.2019
 36. Nr. 421, date 01.08.2019
 37. Nr. 418, date 31.07.2019
 38. Nr. 407, date 26.07.2019
 39. VENDIM NR. 183, DATE 03.04.2019
 40. VENDIM NR. 182, DATE 03.04.2019
 41. VENDIM NR. 181, DATE 03.04.2019
 42. VENDIM NR. 180, DATE 03.04.2019
 43. VENDIM NR. 113, DATE 26.02.2019
 44. VENDIM NR. 112, DATE 26.02.2019
 45. VENDIM NR. 111, DATE 26.02.2019
 46. VENDIM NR. 65, DATE 04.02.2019
 47. VENDIM NR. 64, DATE 04.02.2019
 48. VENDIM NR. 45, DATE 29.01.2019
 49. VENDIM NR. 44, DATE 29.01.2019
 50. VENDIM NR. 43, DATE 29.01.2019
 51. VENDIM NR. 16, DATE 14.01.2019
 52. VENDIM NR. 15, DATE 14.01.2019
 53. VENDIM NR. 13, DATE 10.01.2019
 54. VENDIM NR. 6, DATE 08.01.2019
 55. Vendimi nr. 742, datë 06.12.2018, “Për përcaktimin e masës së shpërblimit të anëtarëve në Senatin Akademik dhe në Bordin e Administrimit, të Universitetit “Fan S. Noli” Korçë”.
 56. Vendimi nr. 735, datë 30.11.2018, “Për miratimin e programit të ciklit të parë bachelor”;
 57. Vendimi nr. 734, datë 30.11.2018, “Për miratimin e shpërndarjes së të ardhurave të krijuara nga Qendra e Formimit të Vazhduar”;
 58. Vendimi nr. 645, datë 26.10.2018, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për punësimin me kohë të pjesshme të personelit administrativ, specialist, inxhinier mekanik-termist”;
 59. Vendim nr. 572, datë 28.09.2018, “Për përcaktimin e pagesës së anëtarëve të Bordit të Administrimit”;
 60. Vendimi nr. 571, datë 28.09.2018, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për punësimin e personelit administrativ, përgjegjës, në sektorin e financës, të drejtorisë së financës së institucionit”;
 61. Vendim nr. 570, datë 28.09.2018, “Për miratimin e projektpropozimeve të njësisë bazë, me financim nga të ardhurat e UNIKO”;
 62. Vendimi nr. 569, datë 28.09.2018, “Për miratimin e dhënies së ambjenteve me qira”;
 63. Vendimi nr. 568, datë 28.09.2018, “Për miratimin e një ndryshimi në regjistrin e parashikimeve të prokurimeve publike”;
 64. Vendimi nr. 511, datë 08.08.2018, “Për miratimin e tarifës së aplikimit referuar Udhëzimit nr. 26, datë 30.07.2018”;
 65. Vendimi nr. 510, datë 08.08.2018, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për punësimin e personelit administrativ, specialist, në sektorin e shërbimeve pranë drejtorisë ekonomike”;
 66. Vendimi nr. 509, datë 08.08.2018, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për punësimin me kohë të pjesshme, të personelit administrativ, specialistë të fushës së ndërtimit, inxhinier ndërtimi dhe teknik ndërtimi.”;
 67. Vendimi nr. 508, datë 08.08.2018, “Për moszbatimin e rekomandimit të përcaktuar në pikën C/2…”;
 68. Vendimi nr. 507, datë 08.08.2018, “Për miratimin e programit buxhetor vjetor dhe afatmesëm për periudhën 2019-2021”;
 69. Vendimi nr. 482, datë 20.07.2018, “Për miratimin e rregullores së organizimit dhe funksionimit të Bordit të Administrimit”;
 70. Vendimi nr. 481, datë 20.07.2018, “Për miratimin e një ndryshimi në regjistrin e parashikimeve të prokurimeve publike 2018”;
 71. Vendimi nr. 441, datë 02.07.2018, “Për tarifat për abonimin vjetor të komunitetit dhe të studentëve në bibliotekën digjitale Proquest”;
 72. Vendimi nr. 440, datë 02.07.2018, “Për miratimin e programit të studimit të ciklit të tretë Master Ekzekutiv”;
 73. Vendimi nr. 439, datë 02.07.2018, “Për miratimin e tarifave vjetore të shkollimit për çdo program studimi për vitin akademik 2018-2019”;
 74. Vendimi nr. 226, datë 16.03.2018, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për punësimin e personelit administrativ, magazinier, në ekonominë didaktike eksperimentale (EDE)”;
 75. Vendimi nr. 225, datë 16.03.2018, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për punësimin e  personelit administrativ, auditues i brendshëm, në njësinë e auditit të brendshëm të institucionit”;
 76. Vendimi nr. 224, datë 16.03.2018, “Për rivendosjen në afat të procedurës së shqyrtimit dhe miratimit të listës së studentëve të kategorive të individëve që plotësojnë kriteret sipas pikës 1, të VKM nr. 269, datë 29.03.2017 dhe miratimin e një shtese në listën e studentëve që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit me vendimin nr. 28, datë 22.12.2017 të Bordit të Administrimit”;
 77. Vendimi nr. 188, datë 26.02.2018, “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve…”;
 78. Vendimi nr. 3, datë 08.01.2018, “Për miratimin e numrit të punonjësve në të gjitha nivelet”;
 79. Vendimi nr. 4, datë 08.01.2018, “Për miratimin e ndarjes së grantit buxhetor, përdorimin e të ardhurave të institucionit, regjistrit të parashikimit të prokurimeve publike, detajimin e planit të investimeve”;
 80. Vendimi nr. 11, datë 12.01.2018, “Për miratimin paraprak të ndryshimeve në projektstatutin e universitetit”;
 81. Vendimi nr. 99, datë 29.01.2018, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për punësimin e personelit administrativ, specialist, në drejtorinë ekonomike”;
 82. Vendimi nr. 128, datë 12.02.2018, “Për pagat e muajit Janar 2018”;
 83. Vendimi nr. 129, datë 12.02.2018, “Për shfuqizimin e vendimit nr. 128, datë 12.02.2018”;
 84. Vendimi nr. 137, datë 19.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit të ciklit të parë bachelor”;
 85. Vendimi nr. 138, datë 19.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit të ciklit të dytë MP”;
 86. Vendimi nr. 139, datë 19.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit të ciklit të dytë MP”;
 87. Vendimi nr. 140, datë 19.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit me karakter profesional”;
 88. Vendimi nr. 141, datë 19.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit me karakter profesional”;
 89. Vendimi nr. 142, datë 19.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit me karakter profesional”;
 90. Vendimi nr. 143, datë 19.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit me karakter profesional”;
 91. Vendimi nr. 144, datë 19.02.2018, “Për ristrukturimin e programit ekzistues të ciklit të parë bachelor”;
 92. Vendimi nr. 145, datë 19.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit me karakter profesional”;
 93. Vendimi nr. 146, datë 19.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit të ciklit të dytë MP”;
 94. Vendimi nr. 147, datë 19.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit të ciklit të parë bachelor”;
 95. Vendimi nr. 148, datë 19.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit të ciklit të parë bachelor”;
 96. Vendimi nr. 149, datë 19.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit të ciklit të dytë MP”;
 97. Vendimi nr. 150, datë 19.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit me karakter profesional”;
 98. Vendimi nr. 151, datë 19.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit të ciklit të parë bachelor”;
 99. Vendimi nr. 152, datë 19.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit të ciklit të dytë MSH”;
 100. Vendimi nr. 153, datë 19.02.2018, “Për ristrukturimin e programeve ekzistuese të ciklit të dytë master”;
 101. Vendimi nr. 158, datë 20.02.2018, “Për miratimin e programit të studimit të ciklit të dytë MP”;
 102. Vendimi nr. 187, datë 26.02.2018, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për punësimin e personelit administrativ, përgjegjës sektori, në njësinë e auditit të brendshëm të institucionit”;
 103.