Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Struktura organizative / Organigrama

ORGANIGRAMA

STRUKTURA


Organe Akademike:

Autoritete Drejtuese Akademike:

Organi me i large drejtues administrativ eshte

Autoritete drejtuese administrative

Organe kolegjale te tjera:

Qendra Kërkimore Shkencore
Qendrat Studimore Ndërdisiplinore
Strukturat Shëndetsore Universitare