Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Statuti i Universitetit

Kliko për të parë statutin e plotë në pdf..
STATUTI I UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI” KORÇË
 

PËRMBAJTJA

KREU I …………………………………………………………………………………………………………… 5

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME …………………………………………………………………. 5

Neni 1.Të përgjithshme ………………………………………………………………………………………. 5

Neni 2.Misioni dhe Vizioni…………………………………………………………………………………. 5

Neni 3.Parime organizative.Liria akademike dhe autonomia …………………………………… 6

KREU II ………………………………………………………………………………………………………….. 7

UNIVERSITETI I KORÇËS – STRUKTURA ORGANIZATIVE, TË DREJTA               

DHE DETYRIME ……………………………………………………………………………………………. 7

Neni 4.A. STRUKTURA ORGANIZATIVE (Universiteti) ……………………………………. 7

Neni 5.B. ORGANIZIMI I BRENDSHËM (Njësitë kryesore) ………………………………… 9

Neni 6.Njësitë bazë ……………………………………………………………………………………………. 9

Neni 7.Strukturat ndihmësakademike …………………………………………………………………. 10

Neni 8. Strukturat Akademike ……………………………………………………………11

KREU III ………………………………………………………………………………………………………. 12

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” – ORGANIZIMI DHE DREJTIMI AKADEMIK

Neni 9.Organet Kolegjiale dhe Autoritetet Drejtuese ……………………………………………. 12

Neni 10.Senati Akademik …………………………………………………………………………………. 12

Neni 11.Funksionet e Senatit Akademik …………………………………………………………….. 13

Neni 12.Mbarimi i mandatit të anëtarit të Senatit Akademik …………………………………. 15

Neni 13.Rektori ……………………………………………………………………………………………….. 15

Neni 14.Zëvendësrektori/ët ……………………………………………………………………………….. 16

Neni 15.Përgjegjësitë dhe kompetencat e zëvendësrektorëve ………………………………… 17

Neni 16.Largimi nga detyra i zëvendësrektorëve …………………………………………………. 17

Neni 17.Rektorati …………………………………………………………………………………………….. 17

Neni 18.Dekani ……………………………………………………………………………………………….. 18

Neni 19.Zëvendësdekani …………………………………………………………………………………… 19

Neni 20.Dekanati …………………………………………………………………………………………….. 20

Neni 21.Drejtuesi i Njësisë Bazë ……………………………………………………………………….. 20

Neni 22.Drejtuesi i Grupit mësimor dhe kërkimor ……………………………………………….. 22

Neni 23.Këshilli i Etikës …………………………………………………………………………………… 22

Neni 24.Bordi Këshillimor………………………………………………………………………………… 23

Neni 25.Komisionet e Përhershme …………………………………………………………………….. 23

KREU IV……………………………………………………………………………………………………….. 23

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI I KORÇËS, ORGANIZIMI DHE DREJTIMI

ADMINISTRATIV ………………………………………………………………………………………… 23

Neni 26.Krijimi dhe përbërja e Bordit të Administrimit ………………………………………… 23

Neni 27.Funksionet e Bordit të Administrimit …………………………………………………….. 24

Neni 28.Mbarimi i parakohshëm i mandatit të anëtarit të Bordit të Administrimit ……. 24

Neni 29.Përzgjedhja dhe statusi i Administratorit të UK-së …………………………………… 25

Neni 30.Funksionet e Administratorit të UK-së …………………………………………………… 25

Neni 31.Përzgjedhja dhe  Statusi i Administratorit të Njësisë Kryesore ………………….. 26

Neni 32.Funksionet e administratorit të Njësisë Kryesore …………………………………….. 26

KREU V ………………………………………………………………………………………………………… 27

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” – PERSONELI AKADEMIK, NDIHMËS

AKADEMIK DHE ADMINISTRATIV …………………………………………………………… 27

Neni 33.Të përgjithshme …………………………………………………………………………………… 27

Neni 34.Statusi dhe trajtimi i veçantë i personelit akademik………………………………….. 27

Neni 35.Të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e personelit akademik ……………………….. 29

Neni 36.Kategoritë e personelit akademik …………………………………………………………… 29

Neni 37.Titujt dhe vlerësimet e tjera…………………………………………………………………… 30

Neni 38.Personeli akademik i ftuar …………………………………………………………………….. 30

Neni 39.Viti akademik sabatik …………………………………………………………………………… 31

Neni 40.Punësimi i personelit akademik …………………………………………………………….. 31

Neni 41.Kohëzgjatja e punësimit të personelit akademik ………………………………………. 31

Neni 42.Masat disiplinore për personelin akademik ……………………………………………… 32

Neni 43.Personeli ndihmësakademik ………………………………………………………………….. 32

Neni 44.Personeli administrativ …………………………………………………………………………. 33

Neni 45.Zgjidhja e kontratës së punës ………………………………………………………………… 33

KREU VI……………………………………………………………………………………………………….. 34

PROGRAMET E STUDIMIT DHE ORGANIZIMI I TYRE …………………………… 34

Neni 46.Format e studimeve dhe pranimi i studentëve………………………………………….. 34

Neni 47.Programet e studimit në UK ………………………………………………………………….. 34

Neni 48.Programet e studimit me karakter professional ………………………………………… 34

Neni 49.Programet e Ciklit të Parë të Studimeve …………………………………………………. 35

Neni 50.Pranimi në Ciklin e Parë të Studimeve …………………………………………………… 35

Neni 51.Programet e Ciklit të Dytë të Studimeve…………………………………………………. 35

Neni 52.Pranimi në Programet e Ciklit të Dytë të Studimeve ………………………………… 36

Neni 53.Cikli i Tretë i Studimeve (Studimet e doktoratës) ……………………………………. 36

Neni 54.Pranimi në Studimet e Doktoratës………………………………………………………….. 37

Neni 55.Programet e përbashkëta të studimit ………………………………………………………. 37

Neni 56.Programet e studimeve të formimit të vazhduar ………………………………………. 37

Neni 57.Programet e studimit në fushën e mësuesisë ……………………………………………. 38

Neni 58.Ndjekja e një programi të dytë studimi …………………………………………………… 38

Neni 59.Viti akademik dhe organizimi i mësimdhënies ………………………………………… 38

Neni 60.Gjuha e studimeve ……………………………………………………………………………….. 39

Neni 61.Transferimi i Studimeve ……………………………………………………………………….. 39

Neni 62.Kohëzgjatja e studimeve ………………………………………………………………………. 40

Neni 63.Lëshimi i diplomave, certifikatave dhe suplementi i diplomës…………………… 40

KREU VII ……………………………………………………………………………………………………… 40

KËRKIMI DHE VEPRIMTARIA SHKENCORE ………………………………………….. 40

Neni 64.Kërkimi shkencor dhe zhvillimi në UK ………………………………………………….. 40

Neni 65.Veprimtaritë kërkimore në UK ……………………………………………………………… 41

Neni 66.Planifikimi dhe vlerësimi i veprimtarive kërkimore …………………………………. 42

KREU VIII ……………………………………………………………………………………………………. 42

STUDENTËT, TË DREJTAT, DETYRIMET DHE TË DHËNAT PËR TA …….. 42

Neni 67.Fitimi, pezullimi dhe humbja e statusit të studentit ………………………………….. 42

Neni 68.Të drejtat dhe detyrimet e studentit ………………………………………………………… 42

Neni 69.Këshillat e Studentëve ………………………………………………………………………….. 43

Neni 70.Masat disiplinore për studentët ……………………………………………………………… 43

Neni 71.Dokumentacioni i procesit mësimor ………………………………………………………. 44

Neni 72.Baza e të dhënave të studentëve …………………………………………………………….. 44

KREU IX……………………………………………………………………………………………………….. 44

SIGURIMI I CILËSISË …………………………………………………………………………………. 44

Neni 73.Organizimi strukturor …………………………………………………………………………… 44

Neni 74.Sigurimi i Cilësisë ……………………………………………………………………………….. 45

KREU X ………………………………………………………………………………………………………… 45

PRONAT DHE FINANCIMI I UK-së, MARRËDHËNIET ADMINISTRATIVE     

DHE FINANCIARE ………………………………………………………………………………………. 45

Neni 75.Pronat e paluajtshme të UK-së ………………………………………………………………. 45
Neni 76.Financimi i UK-së ……………………………………………………………………………….. 46

Neni 77.Autonomia financiare e UK-së………………………………………………………………. 46

Neni 78.Burimet e financimit të UK-së ………………………………………………………………. 46

Neni 79. Shpërndarja e fondeve nga buxheti i shtetit ……………………………………………. 46

Neni 80.Granti i politikave të zhvillimit ……………………………………………………………… 47

Neni 81.Granti i mësimdhënies ………………………………………………………………………….. 47

Neni 82.Granti i punës kërkimore-shkencore ………………………………………………………. 48

Neni 83.Administrimi i çështjeve financiare ……………………………………………………….. 48

Neni 84.Marrëdhëniet financiare ……………………………………………………………………….. 48

Neni 85.Kontrolli dhe auditimi ………………………………………………………………………….. 48

KREU XI……………………………………………………………………………………………………….. 49

PROCEDURAT ZGJEDHORE ……………………………………………………………………… 49

Neni 86.Asambleja e personelit akademik …………………………………………………………… 49

Neni 87.Procedura të zgjedhjeve në UK ……………………………………………………………… 49

KREU XII ……………………………………………………………………………………………………… 49

DISPOZITA TË FUNDIT ………………………………………………………………………………… 49

Neni 88.Vula & Stema ……………………………………………………………………………………… 50

Neni 89.Simbolet …………………………………………………………………………………………….. 50

Neni 90.Miratimi i rregulloreve …………………………………………………………………………. 50

Neni 91.Hyrja në fuqi ………………………………………………………………………………………. 50

Neni 92.Dispozita kalimtare………………………………………………………………………………..50

ANEKSE:………………………………………………………………………………………………………..51  

 

Per tu njohur hollesisht me statusin e universitetit… Kliko këtu