Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Menaxhimit të Buxhetit dhe të Ardhurave

Budget and Revenue Management Sector


Mrs. Violeta Zere – Specialist

Mr. Ligor Gërdhe – Specialist