Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Rektorati

 

Rektorati

1. Rektorati në institucionet e arsimit të lartë është organ kolegjial që drejtohet nga rektori dhe përbëhet nga:

a) rektori;

b) zëvendësrektori/ët;

c) administratori i institucionit;

ç) drejtuesit e njësive kryesore;

d) autoritete të tjera, të përcaktuara në statutin e institucionit të arsimit të lartë.

2. Institucionet e arsimit të lartë përcaktojnë në statutin e tyre numrin e zëvendësrektorëve, të cilët i përkasin kategorisë “Profesor” ose kanë gradën shkencore “Doktor” (“PHD”), të fituar pranë universiteteve të vendeve anëtare të OECD-së ose BE-së. Ata janë anëtarë të personelit akademik me kohë të plotë, të cilët emërohen dhe shkarkohen nga rektori, pas miratimit në Senatin Akademik.

3. Rektorati harton planin strategjik të zhvillimit të institucionit, mbështetur në propozimet e njësive bazë dhe kryesore të institucionit, si dhe ato të administratorëve.

4. Funksionet e rektoratit përcaktohen në statutin e institucionit të arsimit të lartë.

 

Rektori

Prof. dr. Dhimitri Bello

Tel. : ++ 355 822 42230
         
++ 355 69 2163295

e-mail: dbello@

 

 

 

 

Zv. Rektore për Shkencën dhe Projektet

Dr. Benita Stavre

Tel. : ++ 355 822 42580

e-mail: bstavre@unkorce.edu.al

 

 

 

 

Zv. Rektor për Mësimin

Dr. Arto Adili

e-mail: aadili@unkorce.edu.al

 

 

 

 

 

Administrator

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)

Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

 

 

 

 

Dekani i Fakultetit të Bujqësisë

Prof. as. dr.  Gjergji Mero

Tel.: +355 822 48945

e-mail: gmero@unkorce.edu.al

e-mail: gjmero@yahoo.com

 

 

 

Dekani i Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë

Prof. as. dr. Jonela Spaho

Tel. : ++ 355 822 48944

e-mail: jspaho@unkorce.edu.al

 

 

 

Dekani i Fakultetit Ekonomik

Prof. as. dr. Ledina Alolli

Tel.: +355 822 42201

e-mail: lalolli@unkorce.edu.al

 

 

 

Dekani i Fakultetit te Shkencave Natyrore dhe Humane

Prof. as. dr. Sonela Stillo

e-mail: sstillo@unkorce.edu.al