Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Regjistrimet e studenteve per vitin akademik 2016-2017

Kandidati ka të drejtë të ndjekë studimet në vitin e parë akademik në programin e studimit të kërkuar, nëse regjistrohet në sekretarinë mësimore të fakultetit dhe paguan tarifën e shkollimit sipas afateve të përcaktuara në udhëzimet përkatëse. Në të kundërt, ai humbet përfundimisht të drejtën e regjistrimit.

DISA RREGULLA

Për t’u regjistruar studenti paraqet në sekretarinë mësimore të fakultetit dokumentacionin përkatës, sipas përcaktimeve të bëra në udhëzimet e MASH-it dhe në rregulloren e studimeve.Kandidati është i detyruar të shlyejë të gjitha detyrimet e përcaktuara sipas akteve ligjore e nënligjore.

  1. Kandidati fiton statusin e studentit, pasi ai është regjistruar në Sekretarinë Mësimore, ka plotësuar të gjitha detyrimet dhe disponon Vërtetimin e regjistrimit, si dhe Librezën e Studentit.
  2. Statusi i studentit përfundon me marrjen e diplomës, me përjashtimin ose largimin e tij nga Universiteti.
  3. Në fillim të çdo viti akademik studenti është i detyruar të regjistrohet në Sekretarinë Mësimore të fakultetit për vitin në vazhdim brenda muajit tetor dhe të paguajë tarifën e detyrimeve për vitin akademik. Nëse nuk likuidon detyrimet para sezonit të provimeve, studenti pengohet për të hyrë në provim.
  4. Studentët që janë diplomuar në Ciklin e Parë të studimeve më kohë të plotë dhe dëshirojnë të vazhdojnë studimet në një program të dytë studimi në formën me kohë të pjesshme, pranohen sipas udhëzimeve të MASH-it dhe kundrejt tarifave të përcaktuara.
  5. Studenti që vazhdon një program studimi në formën me kohë të pjesshme ka të drejtë t’i transferojë studimet në formën me kohë të plotë, brenda të njëjtit program studimi, vetëm pasi të ketë përfunduar vitin e parë të programit të studimit me kohë të pjesshme dhe plotëson kriteret e përcaktuara në rregulloren e studimit të fakultetit.

Procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit per vitin akademik 2016-2017 sipas udhezimeve te MAS.

Udhezimi nr. 24 dt 12_10_2016…..kliko

Udhezimi nr. 24 dt 7 10 2016…..kliko

Procedura e regjistrimit te studenteve te rinj ne sistemin dixhital te vleresimit ESSE3…..kliko

 

 

INFORMACION

SEKRETARITË E FAKULTETEVE

 

FAKULTETI I BUJQËSISË

Nr.Tel: ++355 822 48945

Sekretare: Milika Ndini

 

FAKULTETI EKONOMIK

Nr.Tel: ++355 822 42201

K/Sekretare: Xhensila Kristo

Sekretare: Adelina Çifligu

 

FAKULTETIT TË EDUKIMIT DHE FILOLOGJISE

Nr.Tel: ++355 822 48944

K/Sekretare:Teuta Naslazi

Sekretare: Engjellushe Frasheri

 

FAKULTETIT TE SHKENCAVE NATYRORE DHE HUMANE

Nr.Tel: ++355 822 47922

K/Sekretare: Zarife Dhamo

Sekretare: Dorina Luadhi