Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

PUNËSIME

    

VENDE TË LIRA PUNE

 

NJOFTIM PËR NËNTË VENDE TË LIRA PUNE, BASHKIA KOLONJË

Bashkia Kolonjë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 • Një (1) specialist Financë-Kontabilitet, kategoria e pagës IV-a.
 • Një (1) specialist Jurist, kategoria e pagës IV-a.
 • Një (1) specialist Turizmi, kategoria e pagës IV-a.
 • Një (1) specialist për Shërbimin dhe Menaxhim Pyjor, kategoria e pagës IV-a.
 • Një (1) specialist Topograf, kategoria e pagës IV-a.
 • Tre (3) specialistë në Drejtorinë e Urbanistikës, kategoria e pagës IV-a.
 • Një (1) specialist Veteriner, kategoria e pagës IV-a.

Afati për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 25/9/2020

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda datës 25.09.2020, në Bashkinë Kolonjë.

Për më shumë informacion mbi kriteret, procedurat e aplikimit, dokumentat dhe procesin e konkurrimit për secilin pozicion pune klikoni linkun:

http://www.shkp.gov.al/2020/09/08/bashkia-kolonje-vende-te-lira-pune-2/


 

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE, BASHKIA POGRADEC

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

·Specialist për kulturën, pranë Sektorit të Kulturës dhe Rinisë, Drejtoria e Turizmit, Kulturës dhe Rinisë, kategoria e pagës IV-b.

Afati për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 25/9/2020

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve, do të bëhet dorazi pranë sportelit të informacionit në Bashkinë Pogradec ose të dërguara me rrugë postare.

Për më shumë informacion mbi kriteret, procedurat e aplikimit, dokumentat dhe procesin e konkurrimit klikoni linkun:

http://www.shkp.gov.al/2020/09/11/bashkia-pogradec-vende-te-lira-pune-9/


 

NJOFTIM PËR PËR VEND TË LIRË PUNE, DREJTORIA E PËRGJITHSHME TË METROLOGJISË

Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 • Specialist( Metrolog i Autorizuar) në Sektorin e Shërbimeve Nr.4, në Drejtorinë e Metrologjisë Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë – kategoria IV-a (Korçë)

Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierike/ Shkenca Natyrore”.

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Afati për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 18/9/2020

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit.

Për më shumë informacion mbi kriteret, procedurat e aplikimit, dokumentat dhe procesin e konkurrimit klikoni linkun:

http://www.hrm.gov.al/ShowPublications.aspx?ID=2522


 

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE, PREFEKTURA KORÇË

Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive:

 • Specialist në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Administratën e Prefektit të Qarkut Korçë- kategoria IV-b

Afati për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 11/9/2020

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara, do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit.

Për më shumë informacion mbi kriteret, procedurat e aplikimit, dokumentat dhe procesin e konkurrimit klikoni linkun:

http://www.hrm.gov.al/ShowPublications.aspx?ID=2506


 

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE, AGJENSIA RAJONALE E MJEDISIT

Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

 • Specialist (Arkiv-protokolli) në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Rajonale të Mjedisit, Korcë – kategoria IV-b

Afati për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 11/9/2020

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara, do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit.

Për më shumë informacion mbi kriteret, procedurat e aplikimit, dokumentat dhe procesin e konkurrimit klikoni linkun:

http://www.hrm.gov.al/ShowPublications.aspx?ID=2506


NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE, BASHKIA PUSTEC

Bashkia PUSTEC shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategoritë ekzekutive, për pozicionet:

 • Specialist mjedisi, Sektori i Pyjeve dhe i Mjedisit, kategoria: IV-A
 • Specialist arkitekt, kategoria: IV-A

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 10 gusht 2020

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave do të kryhet me postë ose pranë Zyrës së Njësisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, të Bashkisë Pustec.

Për më shumë informacion mbi kriteret, procedurat e aplikimit, dokumentat dhe procesin e konkurrimit klikoni linkun:

http://shkp.gov.al/2020/07/23/bashkia-pustec-vende-te-lira-pune-16/


NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE, SHKOLLA “FAN S. NOLI”

Shkolla “Fan S. Noli” shpall publikimin për vendin e lirë të punës si:

Mësues i teknologjisë.

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave: 21 korrik 2020

Për më shumë informacion mbi kriteret, afatet dhe dokumentat klikoni linkun:

http://puna.gov.al/tempDocs/59769-1187.pdf


NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE, BASHKIA PUSTEC

Bashkia PUSTEC shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

– Specialist mjedisi, Sektori i Pyjeve dhe i Mjedisit, kategoria: IV-A

Lloji i diplomës “Inxhinieri Mjedisi”.

Niveli minimal i diplomës “Diplomë e Nivelit të Parë”.

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 23 gusht 2020

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave do të kryhet pranë Zyrës së Njësisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, të Bashkisë Pustec.

Për më shumë informacion mbi kriteret, procedurat e aplikimit, dokumentat dhe procesin e konkurrimit klikoni linkun

http://shkp.gov.al/2020/07/10/vend-i-lire-specialist-mjedisi/


NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE, ADMINISTRATOR SISTEMESH NË RASH

Rrjeti Akademik Shqiptar shpall procedurat për vendin e lirë të punës, për pozicionin:

– Administrator Sistemesh (senior)

Afati i fundit për aplikim: 31 gusht 2020

Të interesuarit të dërgojnë CV – të, në: recruiting@rash.al 

Për më shumë informacion mbi kriteret, dokumentat dhe procesin e konkurrimit klikoni linkun

https://www.rash.al/sq/njoftime/vende-pune/administrator-sistemesh/