Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Projekti INFORMATION LITERACY

INFORMATION LITERACY PROJECT

Projekti Tempus me titull: "Zhvillimi i Literatures të Informacionit dhe njohurive  në vendet e Ballkanit Perëndimor" është një mbështetje e drejtpërdrejtë për cilësinë e studimeve, pasi ajo lidhet me kontrollin e cilësisë dhe monitorimit në institucionet e arsimit të lartë. Qëllimi i projektit është zhvillimi i metodave te leximit të informacionit që do të jetë një mbështetje për cilësinë e studimeve, e transferimin e  njohurive  tek  përdoruesit .

Rëndësia e saj do të jetë mjaft i rëndësishëm në zbatimin e të mësuarit gjatë tërë jetës.Projekti do të menaxhohet nga  Instituti i Teknologjisë në Limerick te Irlandes.

Tempus është program i Bashkimit Evropian që mbështet modernizimin e arsimit të lartë në vendet partnere të Evropës Lindore, Azise Qendrore, Ballkanit Perëndimor dhe rajonit  te Mesdheut, kryesisht nëpërmjet bashkëpunimit ne projekte universitare. Biblioteka LIT do të çojë në një projekt që përfshin 12 institucione  të arsimit të lartë në Rumani, Greqi, Britani e Madhe, Shqipëri, Bosnjë & Hercegovinë, Mal të Zi dhe Kosovë për të zhvilluar metodat e leximit të informacionit (IL) për të mësuar gjatë gjithë jetës.

Projekti do të fokusohet ne zhvillimin e programeve IL për mësimin gjatë gjithë jetës dhe përdorimin e tyre në kurrikulat, zhvillimin e moduleve të reja IL online për të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe harmonizimin e programeve IL me ato aktuale në vendet e Ballkanit Perëndimor.Projekti synon të forcojë kapacitetet e institucioneve të arsimit të lartë në Ballkanin Perëndimor për planifikimin strategjik dhe zbatimin e programeve IL.