Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

PROGRAMET PROFESIONALE 2-VJEÇARE 2018-2019

PROGRAMET PROFESIONALE 2-VJEÇARE 2018-2019

Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë ofron programe studimi 2-vjeçare të karakterit profesional, pas arsimit të mesëm, me 120 kredite, në 2 vite studimi, në këto drejtime:

– MENAXHIM VETERINAR

– MENAXHIM BIZNESI BUJQËSOR

– TEKNIKA TË PRODHIMIT TË FARAVE DHE FIDANËVE

– EDUKIM PËR FOSHNJËRINË DHE FËMIJËRINË E HERSHME

– MBËSHTETËS ZYRE PËR KOMUNIKIM, BIBLIOTEKË DHE ARKIV

– SHËRBIM SOCIAL

– ASISTENT MENAXHER

  • Në këto programe pranohen të ndjekin studimet kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm.
  • Kriteri i notës mesatare NUK ËSHTË KUSHT për këto programe studimi.
  • Në përfundim të studimeve, studentët marrin “Diplomë profesionale”, që i takon nivelit 5 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve
  • Pas diplomimit, studentëve u jepet mundësia të vijojnë në programe studimi të Ciklit I (bachelor), të ngjashme me programin, nëpërmjet transferimit të krediteve.