Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Produktet e Kërkimit Shkencor

Produktet e Kërkimit Shkencor

Viti Akademik 2018-2019 (pdf)

Viti Akademik 2017-2018 (pdf)